Visa allt om Quality Management Paper - QMP AB
Visa allt om Quality Management Paper - QMP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 856 7 099 9 314 10 236 3 259 8 345 10 116 7 706 15 200 36 773
Övrig omsättning - - - - 357 329 337 381 293 354
Rörelseresultat (EBIT) 2 343 -1 040 -605 1 218 1 124 -2 450 1 223 2 149 -1 598 -642
Resultat efter finansnetto 5 324 1 388 -700 1 109 1 485 -2 619 1 114 1 903 -1 949 -1 100
Årets resultat 4 611 1 388 -700 1 109 1 494 -2 611 1 114 1 903 -1 936 -1 084
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 1 169 4 547 4 778 3 822 3 885 2 802 2 286 2 445 2 326
Omsättningstillgångar 8 002 3 233 2 137 3 241 2 668 1 039 4 257 2 625 287 9 580
Tillgångar 8 746 4 402 6 684 8 019 6 490 4 924 7 058 4 911 2 732 11 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 700 3 889 2 502 3 201 1 780 155 1 577 464 -1 439 497
Obeskattade reserver 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 313 451 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 3 474 3 545 3 350 3 982 4 204 4 070 4 040 11 245
Kortfristiga skulder 537 496 709 1 272 1 048 335 1 276 377 132 165
Skulder och eget kapital 8 746 4 402 6 684 8 019 6 490 4 924 7 058 4 911 2 732 11 906
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 25 30 0 1
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 83 105 94 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 113 121 116 27 20 27 25 17 4
Utdelning till aktieägare 1 055 800 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 20 856 7 099 9 314 10 236 3 616 8 674 10 453 8 087 15 493 37 127
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 856 7 099 9 314 10 236 3 259 8 345 10 116 7 706 15 200 36 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 216 250 236 27 20 49 55 18 5
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 593 -879 -374 1 392 1 210 -2 360 1 372 2 218 -1 535 -600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 193,79% -23,78% -9,01% 214,08% -60,95% -17,51% 31,27% -49,30% -58,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,08% 33,73% -9,05% 15,28% 25,44% -49,63% 17,33% 44,63% -56,59% -5,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,61% 20,92% -6,50% 11,97% 50,66% -29,29% 12,09% 28,45% -10,17% -1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,17% -26,05% 15,35% 30,15% -9,03% -0,81%
Rörelsekapital/omsättning 35,79% 38,55% 15,33% 19,24% 49,71% 8,44% 29,47% 29,17% 1,02% 25,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,59% 88,35% 37,43% 39,92% 27,43% 3,15% 22,34% 9,45% -52,67% 4,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 311,36% 274,19% 138,36% 188,99% 184,73% 91,64% 330,96% 687,27% 59,85% 2 384,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...