Visa allt om Termografi - Kontroll Dick Hellström Aktiebolag
Visa allt om Termografi - Kontroll Dick Hellström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 444 4 261 4 201 4 129 4 196 3 977 4 059 3 645 3 707 4 127
Övrig omsättning - 24 23 - 14 - 133 - 51 34
Rörelseresultat (EBIT) 841 976 1 517 1 058 741 356 651 350 192 515
Resultat efter finansnetto 842 977 1 520 1 062 749 350 642 342 194 496
Årets resultat 655 747 1 182 823 544 248 463 247 135 328
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 21 102 29 37 60 35 63 209
Omsättningstillgångar 1 817 2 353 2 124 3 355 2 823 2 396 2 305 1 911 1 752 1 550
Tillgångar 1 817 2 354 2 145 3 457 2 852 2 434 2 365 1 946 1 815 1 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 537 1 032 1 785 2 973 2 300 1 884 1 764 1 428 1 281 1 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 280 1 322 360 484 552 549 601 518 534 523
Skulder och eget kapital 1 817 2 354 2 145 3 457 2 852 2 434 2 365 1 946 1 815 1 759
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 479 516 501 559 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 000 1 354 1 751 1 927 1 484 1 397 1 324 1 324 1 485
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 454 308 372 623 673 658 621 632 685
Utdelning till aktieägare 350 150 1 000 370 150 128 128 127 100 90
Omsättning 2 444 4 285 4 224 4 129 4 210 3 977 4 192 3 645 3 758 4 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 815 1 065 1 050 1 032 839 795 812 729 741 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 642 444 564 527 554 538 507 525 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 842 977 1 530 1 079 757 378 685 378 351 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,64% 1,43% 1,74% -1,60% 5,51% -2,02% 11,36% -1,67% -10,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,34% 41,46% 70,86% 30,86% 26,51% 14,79% 27,53% 18,04% 11,13% 29,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,45% 22,91% 36,18% 25,84% 18,02% 9,05% 16,04% 9,63% 5,45% 12,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,89% 24,20% 41,99% 69,53% 54,12% 46,44% 41,98% 38,22% 32,86% 24,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,59% 43,84% 83,22% 86,00% 80,65% 77,40% 74,59% 73,38% 70,58% 70,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 648,93% 177,99% 590,00% 693,18% 511,41% 436,43% 383,53% 368,92% 328,09% 296,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...