Visa allt om Oljegrossisten Wikman Aktiebolag
Visa allt om Oljegrossisten Wikman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 111 2 390 2 303 2 431 2 796 2 766 2 263 1 903 2 170 2 126
Övrig omsättning 140 14 23 12 34 - 11 5 24 14
Rörelseresultat (EBIT) -451 -261 -279 -697 -156 -90 -81 -95 -143 -504
Resultat efter finansnetto 1 286 -545 -631 -1 053 -669 -325 1 038 -130 -169 -1 476
Årets resultat 2 003 375 799 147 251 5 1 538 270 -629 -1 476
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 766 15 492 15 438 15 625 15 679 15 502 15 557 15 594 15 648 8 505
Omsättningstillgångar 448 524 823 1 003 708 611 676 581 785 1 685
Tillgångar 16 214 16 016 16 260 16 629 16 388 16 114 16 233 16 175 16 433 10 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 836 1 833 1 457 658 511 260 2 402 881 610 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 730 13 662 14 284 15 625 15 409 15 489 13 614 14 987 15 437 9 583
Kortfristiga skulder 648 521 520 346 468 365 218 307 385 457
Skulder och eget kapital 16 214 16 016 16 260 16 629 16 388 16 114 16 233 16 175 16 433 10 189
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 407 225 15 0 0 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 284 629 632 552 476 517 224 120 169 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 407 213 219 339 254 208 110 76 121 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Omsättning 3 251 2 404 2 326 2 443 2 830 2 766 2 274 1 908 2 194 2 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 3 3 3 3 2 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 622 797 768 810 932 922 1 132 1 903 1 085 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 282 298 444 331 257 177 213 156 115
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -414 -260 -279 -643 -75 -35 -27 -41 -86 -446
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,17% 3,78% -5,27% -13,05% 1,08% 22,23% 18,92% -12,30% 2,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,58% -1,63% -1,72% -4,19% -0,95% -0,56% 8,74% -0,58% -0,82% -4,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,92% -10,92% -12,11% -28,67% -5,58% -3,25% 62,70% -4,94% -6,18% -23,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,96% 50,00% 49,37% 45,82% 44,35% 37,56% 31,11% 26,12% 26,82% 28,93%
Rörelsekapital/omsättning -6,43% 0,13% 13,16% 27,03% 8,58% 8,89% 20,24% 14,40% 18,43% 57,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,66% 11,44% 8,96% 3,96% 3,12% 1,61% 14,80% 5,45% 3,71% 1,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,14% 100,58% 158,27% 282,66% 151,28% 165,21% 305,96% 189,25% 181,82% 351,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...