Visa allt om Agrotech Sverige AB
Visa allt om Agrotech Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 056 5 015 4 224 5 080 5 198 7 109 5 640 4 932 9 246 7 560
Övrig omsättning 90 - 1 109 81 147 144 44 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 364 -1 175 232 164 860 819 325 703 453
Resultat efter finansnetto 383 35 195 244 177 861 819 345 685 471
Årets resultat 294 258 208 184 115 464 433 174 357 251
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 11 25 330 48 19 30 45
Omsättningstillgångar 3 111 3 048 3 041 3 190 3 077 3 065 2 691 2 411 2 608 1 907
Tillgångar 3 111 3 048 3 043 3 201 3 102 3 395 2 740 2 430 2 639 1 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 745 1 751 1 643 1 585 1 601 1 736 1 422 1 039 865 658
Obeskattade reserver 489 489 796 875 894 886 664 449 357 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 877 808 604 741 606 772 653 942 1 417 1 115
Skulder och eget kapital 3 111 3 048 3 043 3 201 3 102 3 395 2 740 2 430 2 639 1 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 398 - 0 0 280 421 295 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 100 100 100 100
Löner till övriga anställda 837 749 0 559 345 356 6 5 18 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 442 375 283 324 241 261 238 294 474 345
Utdelning till aktieägare 300 300 150 150 200 250 150 50 0 150
Omsättning 6 146 5 015 4 225 5 189 5 279 7 256 5 784 4 976 9 246 7 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 028 5 015 4 224 5 080 5 198 7 109 5 640 2 466 4 623 3 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 1 159 697 898 598 633 545 365 448 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 364 1 184 241 173 879 835 336 718 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,76% 18,73% -16,85% -2,27% -26,88% 26,05% 14,36% -46,66% 22,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,31% 1,15% 6,41% 7,69% 5,77% 25,36% 29,93% 14,24% 28,04% 24,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,32% 0,70% 4,62% 4,84% 3,44% 12,11% 14,54% 7,02% 8,00% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,65% 40,24% 40,34% 39,27% 40,73% 35,34% 38,30% 38,20% 28,16% 30,66%
Rörelsekapital/omsättning 36,89% 44,67% 57,69% 48,21% 47,54% 32,25% 36,13% 29,79% 12,88% 10,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,35% 69,96% 74,40% 69,66% 72,85% 70,37% 69,76% 56,06% 42,52% 40,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,72% 196,66% 276,49% 246,56% 255,12% 171,89% 212,40% 123,46% 114,33% 119,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...