Visa allt om El-Ekonomi i Linköping Aktiebolag
Visa allt om El-Ekonomi i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 467 8 327 9 519 8 258 8 654 7 169 6 623 7 144 7 425 9 162
Övrig omsättning 300 81 - 21 26 - 23 1 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 825 232 755 48 450 274 -343 234 59 696
Resultat efter finansnetto 830 238 799 115 448 287 -339 441 -28 793
Årets resultat 649 123 454 47 171 125 -61 336 4 567
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 878 956 858 732 656 689 752 884 1 107 1 250
Omsättningstillgångar 3 011 2 746 2 798 2 389 2 699 2 572 2 304 2 367 2 131 2 195
Tillgångar 3 889 3 701 3 656 3 121 3 355 3 261 3 056 3 251 3 238 3 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 373 1 824 1 950 1 697 1 850 1 879 1 853 2 014 1 878 2 074
Obeskattade reserver 736 672 625 428 390 240 150 442 423 518
Avsättningar (tkr) 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 314 0 101 42 274 165 0 79 0
Kortfristiga skulder 751 861 1 080 895 1 073 868 887 795 858 854
Skulder och eget kapital 3 889 3 701 3 656 3 121 3 355 3 261 3 056 3 251 3 238 3 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 178 1 303 1 124 1 124 1 051
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 589 2 672 2 840 2 769 2 637 1 080 1 193 1 071 1 241 1 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 1 246 1 341 1 370 1 265 1 222 1 002 1 023 988 1 011 983
Utdelning till aktieägare 600 100 250 200 200 200 100 100 200 200
Omsättning 8 767 8 408 9 519 8 279 8 680 7 169 6 646 7 145 7 433 9 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 210 1 190 1 190 1 032 1 082 1 024 946 1 021 1 061 1 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 579 543 504 496 487 504 472 494 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 902 295 793 78 491 334 -275 312 151 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,68% -12,52% 15,27% -4,58% 20,71% 8,24% -7,29% -3,78% -18,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,68% 6,81% 22,24% 4,07% 14,10% 9,32% -10,37% 13,78% 2,75% 23,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,96% 3,03% 8,54% 1,54% 5,47% 4,24% -4,79% 6,27% 1,20% 8,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,82% 70,10% 71,04% 68,54% 69,75% 73,18% 70,53% 68,58% 68,07% 60,63%
Rörelsekapital/omsättning 26,69% 22,64% 18,05% 18,09% 18,79% 23,77% 21,40% 22,00% 17,14% 14,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,78% 63,45% 66,67% 64,48% 63,71% 63,04% 64,25% 71,74% 67,40% 71,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,36% 182,35% 156,02% 158,55% 140,63% 176,04% 190,30% 228,18% 160,61% 185,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...