Visa allt om SEL Installation AB
Visa allt om SEL Installation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning - 0 0 0 10 36 440 107 432 123 108 101 907 142 420
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 0 0 0 10 287 821 -4 939 -9 837 -8 151
Resultat efter finansnetto - 0 0 -7 16 -169 40 -5 718 -10 387 -8 880
Årets resultat - 0 0 -9 16 -169 -40 -4 143 -7 493 -4 844
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 6 140 0 60 127 510 957
Omsättningstillgångar - 6 009 6 009 6 009 0 - 50 701 49 010 47 501 33 906
Tillgångar - 6 009 6 009 6 009 6 140 15 312 50 761 49 137 48 011 34 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 6 007 6 007 6 007 6 016 13 553 13 520 6 000 9 862 6 055
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 8 606 8 496 10 321 9 693
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 2 2 2 124 1 759 28 635 34 641 27 828 19 115
Skulder och eget kapital - 6 009 6 009 6 009 6 140 15 312 50 761 49 137 48 011 34 863
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 10 622 39 829 40 417 44 027 58 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 4 039 14 032 15 747 17 151 24 834
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 6 615 0 0 0 0
Omsättning - 0 0 0 10 36 440 107 432 123 108 101 907 142 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 33 123 124 125 186
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 104 873 993 815 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 444 438 453 489 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 0 0 0 10 287 914 -4 628 -9 337 -7 480
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -99,97% -66,08% -12,73% 20,80% -28,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 0,37% 1,92% 1,67% -9,84% -20,14% -22,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 230,00% 0,81% 0,79% -3,93% -9,49% -5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 1,10% 4,61% 0,02% -8,24% 1,43%
Rörelsekapital/omsättning - - - - -1 240,00% -4,83% 20,54% 11,67% 19,30% 10,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 99,97% 99,97% 99,97% 97,98% 88,51% 26,63% 12,21% 20,54% 17,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 300 450,00% 300 450,00% 300 450,00% 0,00% - 176,28% 141,01% 170,22% 176,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...