Visa allt om Trollhättan Stadshus AB
Visa allt om Trollhättan Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 187 299 1 127 629 1 063 819 1 003 371 974 430 951 952 918 097 926 603 864 754 683 056
Övrig omsättning 43 269 42 229 46 409 36 930 23 754 21 417 30 232 25 501 48 286 15 903
Rörelseresultat (EBIT) 196 598 192 115 179 136 195 378 163 385 180 818 165 004 164 209 181 752 132 846
Resultat efter finansnetto 82 048 80 010 60 731 48 915 35 533 34 918 13 989 23 658 37 325 12 490
Årets resultat 63 718 61 264 48 028 39 718 26 320 38 072 9 165 15 213 22 708 11 862
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 950 160 6 121 170 5 586 687 5 267 300 4 999 435 4 720 647 4 379 975 4 238 722 4 172 003 3 629 658
Omsättningstillgångar 423 711 333 677 340 301 337 289 268 814 264 667 257 738 272 570 221 440 154 167
Tillgångar 7 373 871 6 454 847 5 926 988 5 604 589 5 268 249 4 985 314 4 637 713 4 511 292 4 393 443 3 783 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 413 436 039 374 897 334 447 292 342 265 322 228 470 220 937 206 442 108 485
Minoritetsintressen 2 419 2 305 0 2 062 2 389 2 862 2 456 0 0 0
Avsättningar (tkr) 127 250 110 576 103 587 90 412 72 377 77 288 82 077 78 237 69 893 51 872
Långfristiga skulder 4 471 072 5 588 146 5 120 716 4 864 153 4 589 849 4 366 962 3 936 299 3 872 847 3 805 506 3 382 698
Kortfristiga skulder 2 264 717 317 781 327 788 313 515 311 292 272 880 388 411 339 271 311 602 240 770
Skulder och eget kapital 7 373 871 6 454 847 5 926 988 5 604 589 5 268 249 4 985 314 4 637 713 4 511 292 4 393 443 3 783 825
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 163 4 182 4 138 3 932 4 041 3 613 3 433 4 310 3 512 3 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 389 117 554 111 598 95 652 86 366 83 941 75 363 69 697 67 590 47 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 707 68 094 47 534 40 200 37 633 35 698 33 175 32 474 34 650 25 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 230 568 1 169 858 1 110 228 1 040 301 998 184 973 369 948 329 952 104 913 040 698 959
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 332 297 292 266 243 227 207 194 191 141
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 576 3 797 3 643 3 772 4 010 4 194 4 435 4 776 4 528 4 844
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 425 405 376 375 391 403 389 394 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 479 939 451 106 423 587 428 023 359 588 365 569 340 177 332 464 340 785 257 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,29% 6,00% 6,02% 2,97% 2,36% 3,69% -0,92% 7,15% 26,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,67% 3,06% 3,05% 3,62% 3,19% 3,77% 3,70% 3,62% 4,17% 4,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,58% 17,49% 16,97% 20,22% 17,22% 19,76% 18,68% 17,62% 21,17% 22,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,86% 86,30% 86,47% 100,00% 100,00% 85,79% 85,32% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -155,06% 1,41% 1,18% 2,37% -4,36% -0,86% -14,23% -7,20% -10,43% -12,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,89% 6,76% 6,33% 5,97% 5,55% 5,32% 4,93% 4,90% 4,70% 2,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,00% 99,23% 99,46% 101,80% 79,45% 90,11% 59,24% 75,75% 67,00% 58,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 853 -3 173 -3 045 -2 190 -2 667 -2 233 -1 642 -1 342 -467 -325
Resultat efter finansnetto -13 127 -13 259 -13 985 -13 911 -14 478 -14 225 -14 023 -16 194 -1 295 -15 125
Årets resultat 1 063 987 787 843 -11 674 -10 757 -10 628 -13 405 -1 341 -11 463
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 463 367 463 455 463 543 463 869 464 219 464 807 465 428 466 232 469 864 317 610
Omsättningstillgångar 20 065 19 818 16 818 15 824 14 753 15 714 14 991 16 443 10 917 12 148
Tillgångar 483 432 483 273 480 361 479 693 478 972 480 521 480 419 482 675 480 781 329 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 327 94 264 93 277 92 491 91 647 91 607 91 298 90 757 93 668 17 709
Obeskattade reserver 951 459 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 387 000 387 000 387 000 387 000 387 000 387 000 387 000 387 000 387 000 312 000
Kortfristiga skulder 154 1 550 84 202 325 1 914 2 121 4 918 113 49
Skulder och eget kapital 483 432 483 273 480 361 479 693 478 972 480 521 480 419 482 675 480 781 329 758
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 18 39 39 23 19 0 18 15
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 11 12 9 6 0 7 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 853 -3 173 -3 045 -2 190 -2 667 -2 233 -1 642 -1 342 -467 -325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,87% 19,58% 19,42% 19,28% 19,13% 19,06% 19,00% 18,80% 19,48% 5,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13 029,22% 1 278,58% 20 021,43% 7 833,66% 4 539,38% 821,00% 706,79% 334,34% 9 661,06% 24 791,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...