Visa allt om Frank & Jeansson Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Frank & Jeansson Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 818 30 850 30 466 43 185 42 810 43 484 45 844 33 001 34 770 34 712
Övrig omsättning 5 438 11 904 11 622 394 752 730 816 707 587 338
Rörelseresultat (EBIT) -3 090 1 907 2 890 3 245 2 504 4 223 6 090 634 77 1 132
Resultat efter finansnetto -3 080 1 893 2 891 3 239 2 554 4 263 6 088 623 101 1 131
Årets resultat -757 2 563 2 726 3 431 844 1 200 3 333 359 254 858
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 633 3 124 4 361 4 973 6 578 6 209 5 068 1 582 2 065 1 727
Omsättningstillgångar 10 266 12 122 9 481 10 266 13 098 12 254 10 839 6 852 5 966 6 365
Tillgångar 12 899 15 246 13 842 15 239 19 677 18 463 15 907 8 434 8 031 8 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 798 7 555 5 992 5 265 7 834 7 990 7 790 4 657 4 498 4 445
Obeskattade reserver 0 2 324 3 761 4 373 5 541 4 189 1 566 130 0 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 469 643 810 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 101 5 367 4 090 5 600 5 832 5 641 5 742 3 647 3 532 3 385
Skulder och eget kapital 12 899 15 246 13 842 15 239 19 677 18 463 15 907 8 434 8 031 8 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 420 420 374 288 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 696 2 878 3 300 3 523 3 051 2 871 1 894 2 385 2 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 301 1 064 1 202 1 161 1 004 993 719 925 846
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 200 200 200
Omsättning 36 256 42 754 42 088 43 579 43 562 44 214 46 660 33 708 35 357 35 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 10 10 10 10 10 8 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 082 2 805 3 047 4 319 4 281 4 348 4 584 4 125 3 863 3 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 454 396 454 449 439 429 375 437 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 353 2 793 3 953 4 270 3 759 5 237 6 873 861 411 1 492
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,10% 1,26% -29,45% 0,88% -1,55% -5,15% 38,92% -5,09% 0,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,77% 12,55% 21,07% 21,55% 13,22% 23,33% 38,40% 7,73% 1,31% 14,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,95% 6,20% 9,57% 7,60% 6,08% 9,90% 13,33% 1,98% 0,30% 3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -1,64% -2,15% -2,48% 25,63% 23,22% 25,16% 26,95% 15,77% 16,31% 19,97%
Rörelsekapital/omsättning 10,27% 21,90% 17,70% 10,80% 16,97% 15,21% 11,12% 9,71% 7,00% 8,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,95% 61,44% 64,48% 56,93% 60,57% 60,00% 56,23% 56,35% 56,01% 57,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,57% 225,86% 231,81% 183,32% 224,59% 217,23% 188,77% 187,88% 168,91% 188,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...