Visa allt om S.E.W. Tele- och Elektronikservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 702 5 330 7 549 8 406 8 620 9 143 10 978 8 847 10 643 8 647
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 477 2 288 565 993 1 765 2 251 1 887 2 011 1 467
Resultat efter finansnetto 477 3 290 567 998 1 777 2 262 1 889 2 080 1 497
Årets resultat 268 0 164 323 579 1 304 1 660 1 383 1 519 1 061
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 86 155 176 248 135 120 91 83 102
Omsättningstillgångar 2 234 1 648 2 373 2 394 1 998 2 546 3 278 3 196 3 293 3 691
Tillgångar 2 298 1 734 2 529 2 570 2 246 2 681 3 398 3 287 3 376 3 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 637 369 789 825 702 1 427 1 782 1 518 2 236 2 217
Obeskattade reserver 601 475 475 399 252 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 060 890 1 264 1 346 1 291 1 253 1 616 1 769 1 141 1 576
Skulder och eget kapital 2 298 1 734 2 529 2 570 2 246 2 681 3 398 3 287 3 376 3 793
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 347 477 406 397 0 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 2 742 2 593 2 544 2 459 2 249 2 239 2 725 2 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 1 084 981 936 921 910 816 1 026 1 240
Utdelning till aktieägare 260 0 420 200 200 1 305 1 660 1 396 2 100 1 500
Omsättning 4 702 5 330 7 549 8 406 8 620 9 143 10 978 8 847 10 643 8 647
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 7 7 9 9 8 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 567 1 333 1 078 1 201 958 1 016 1 372 983 1 064 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 568 561 532 439 448 471 406 400 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 511 71 372 637 1 065 1 791 2 269 1 917 2 030 1 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,78% -29,39% -10,20% -2,48% -5,72% -16,72% 24,09% -16,87% 23,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,76% 0,23% 11,47% 22,10% 44,39% 66,28% 66,60% 57,47% 61,73% 39,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,14% 0,08% 3,84% 6,76% 11,57% 19,44% 20,61% 21,35% 19,58% 17,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,69% 66,74% 72,91% 66,31% 73,56% 77,63% 64,58% 74,51% 64,60% 78,07%
Rörelsekapital/omsättning 24,97% 14,22% 14,69% 12,47% 8,20% 14,14% 15,14% 16,13% 20,22% 24,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,12% 42,65% 45,85% 44,21% 40,01% 53,23% 52,44% 46,18% 66,23% 58,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,45% 174,72% 178,80% 167,90% 140,43% 186,67% 188,68% 165,01% 261,44% 217,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...