Visa allt om I.G. Elektriska Aktiebolag
Visa allt om I.G. Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 902 13 151 11 028 9 454 10 966 11 392 11 855 9 983 14 594 12 412
Övrig omsättning - 33 - - 46 6 37 31 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 201 3 093 1 376 690 670 1 591 1 373 1 649 3 683 1 511
Resultat efter finansnetto 2 288 3 252 1 590 951 984 1 900 1 522 1 976 3 922 1 668
Årets resultat 1 898 2 202 1 504 820 574 1 023 958 1 239 2 221 973
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 387 338 383 432 487 484 668 736 713
Omsättningstillgångar 12 411 14 240 16 340 15 373 14 634 13 889 12 940 11 192 10 806 7 821
Tillgångar 12 756 14 627 16 678 15 756 15 066 14 376 13 424 11 861 11 542 8 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 854 8 956 12 254 10 750 9 930 9 356 9 333 8 375 7 137 4 916
Obeskattade reserver 3 016 3 173 2 753 3 115 3 229 3 055 2 569 2 372 2 094 1 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 886 2 498 1 670 1 891 1 906 1 965 1 522 1 114 2 312 2 342
Skulder och eget kapital 12 756 14 627 16 678 15 756 15 066 14 376 13 424 11 861 11 542 8 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 550 522 442 402 441 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 360 3 112 2 865 2 843 2 578 2 498 2 004 2 631 2 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 159 1 058 1 049 1 444 1 189 1 124 935 1 201 1 081
Utdelning till aktieägare 2 000 3 000 5 500 0 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 12 902 13 184 11 028 9 454 11 012 11 398 11 892 10 014 14 623 12 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 9 10 9 8 7 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 290 1 315 1 225 1 050 1 097 1 266 1 482 1 426 1 622 1 552
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 459 471 442 477 485 516 484 483 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 252 3 126 1 421 739 725 1 636 1 432 1 715 3 740 1 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,89% 19,25% 16,65% -13,79% -3,74% -3,91% 18,75% -31,60% 17,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,95% 22,23% 9,54% 6,04% 6,54% 13,22% 11,39% 16,75% 34,08% 19,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,75% 24,73% 14,43% 10,07% 8,98% 16,69% 12,90% 19,90% 26,95% 13,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,03% 67,10% 61,38% 62,56% 60,15% 65,31% 59,58% 62,31% 67,64% 52,65%
Rörelsekapital/omsättning 81,58% 89,29% 133,03% 142,61% 116,07% 104,67% 96,31% 100,95% 58,20% 44,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,01% 78,15% 86,35% 83,65% 81,71% 80,74% 83,63% 85,35% 74,90% 68,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 640,03% 557,33% 958,92% 795,08% 750,26% 689,92% 828,78% 977,83% 453,81% 320,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...