Visa allt om X-Trafik Aktiebolag
Visa allt om X-Trafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 0 10 701 23 558 903 482 883 227 862 119 850 970 807 359 763 306
Övrig omsättning - 370 - 48 7 314 4 907 5 327 6 206 4 031 5 304
Rörelseresultat (EBIT) 0 -19 -81 -154 -1 047 -215 -469 -2 501 -2 030 -1 382
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -22 22 28 -111 18 17 -112
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 115 116 1 288 6 922 7 989 6 118 6 128 7 200 9 342
Omsättningstillgångar 10 034 10 141 10 008 21 470 81 340 113 683 114 656 105 256 98 617 98 859
Tillgångar 10 034 10 256 10 124 22 758 88 262 121 672 120 774 111 384 105 817 108 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 904 749 815 801 691 705
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 256 124 12 758 77 358 110 923 109 959 100 583 95 126 97 496
Skulder och eget kapital 10 034 10 256 10 124 22 758 88 262 121 672 120 774 111 384 105 817 108 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 47 1 143 1 022 1 004 782 1 043 1 054
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 15 768 11 356 10 556 9 662 8 995 7 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 8 388 5 058 5 376 4 882 5 752 3 914
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 370 10 701 23 606 910 796 888 134 867 446 857 176 811 390 768 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 50 34 32 30 29 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 18 070 25 977 26 941 28 366 27 840 28 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 505 512 526 520 542 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -19 -81 -154 -111 519 188 -1 055 331 2 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -54,58% -97,39% 2,29% 2,45% 1,31% 5,40% 5,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% - 0,02% -0,04% 0,03% 0,04% -0,07% 0,03% 0,11% 0,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% - 0,02% -0,03% 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58 823,53% - 92,37% 36,98% 0,44% 0,31% 0,54% 0,55% 0,43% 0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,66% 97,50% 98,78% 43,94% 11,33% 8,22% 8,28% 8,98% 9,45% 9,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29 511,76% 3 961,33% 8 070,97% 168,29% 105,15% 102,49% 104,27% 104,65% 103,67% 101,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...