Visa allt om Ljungstorps Gård Aktiebolag
Visa allt om Ljungstorps Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 228 2 181 1 526 1 196 1 901 1 227 1 745 1 504 1 458 1 652
Övrig omsättning 11 23 25 28 - 52 80 164 - 234
Rörelseresultat (EBIT) 30 58 16 16 132 -128 16 25 28 40
Resultat efter finansnetto 28 57 15 13 132 -135 12 11 -11 2
Årets resultat 28 57 15 13 132 -135 12 6 -17 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 222 246 302 310 319 331 404 444 536 657
Omsättningstillgångar 1 213 1 148 928 875 895 618 644 599 565 510
Tillgångar 1 435 1 394 1 230 1 185 1 214 950 1 048 1 043 1 101 1 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 628 571 556 544 412 547 556 551 568
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 625 577 484 463 230 255 244 279 178 148
Kortfristiga skulder 155 190 175 166 441 283 257 207 373 451
Skulder och eget kapital 1 435 1 394 1 230 1 185 1 214 950 1 048 1 043 1 101 1 167
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 45 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 220 48 90 108 108 108 90 108 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 89 65 35 58 90 92 87 80 102 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 239 2 204 1 551 1 224 1 901 1 279 1 825 1 668 1 458 1 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 228 2 181 1 526 1 196 1 901 1 227 1 745 1 504 1 458 1 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 90 146 68 67 137 138 122 108 111 169
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 94 110 27 26 144 -22 111 89 112 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,15% 42,92% 27,59% -37,09% 54,93% -29,68% 16,02% 3,16% -11,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,16% 4,23% 1,46% 1,43% 11,29% -13,47% 1,53% 2,40% 2,54% 3,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,39% 2,71% 1,18% 1,42% 7,21% -10,43% 0,92% 1,66% 1,92% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,72% 42,37% 45,81% 100,00% 100,00% 100,00% 98,17% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,49% 43,92% 49,34% 59,28% 23,88% 27,30% 22,18% 26,06% 13,17% 3,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,64% 45,05% 46,42% 46,92% 44,81% 43,37% 52,19% 53,31% 50,05% 48,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 443,87% 329,47% 181,14% 159,04% 118,59% 50,53% 136,19% 147,34% 41,82% 62,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...