Visa allt om S&W Meetings Events AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 72 918 67 419 68 306 64 178 60 346 53 959 59 832 54 065 39 437 13 086
Övrig omsättning 10 30 39 253 95 265 230 177 5 350 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 067 3 665 5 715 3 614 2 249 1 341 1 680 27 -150 -395
Resultat efter finansnetto 5 100 3 661 5 713 3 616 2 244 1 340 1 699 80 -132 -400
Årets resultat 2 926 2 111 3 339 2 108 1 733 1 045 941 12 7 -445
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 991 1 904 262 139 509 868 1 037 1 311 411 2 182
Omsättningstillgångar 24 118 25 445 23 047 20 820 15 952 13 598 12 307 13 008 14 474 13 859
Tillgångar 32 109 27 349 23 309 20 959 16 461 14 465 13 343 14 320 14 885 16 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 263 16 337 14 226 10 887 8 779 7 046 6 001 5 060 5 048 13 640
Obeskattade reserver 5 022 3 683 2 783 1 383 497 497 502 19 19 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 2 742 3 200 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 824 7 330 6 301 8 689 7 186 6 923 4 098 6 041 9 818 2 226
Skulder och eget kapital 32 109 27 349 23 309 20 959 16 461 14 465 13 343 14 320 14 885 16 040
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 968 11 898 12 108 11 914 11 682 11 251 12 480 11 803 5 414 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 679 4 758 4 814 4 659 4 239 4 075 4 818 4 455 1 783 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 928 67 449 68 345 64 431 60 441 54 224 60 062 54 242 44 787 13 086
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 29 33 35 36 34 38 38 15 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 279 2 325 2 070 1 834 1 676 1 587 1 575 1 423 2 629 4 362
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 605 536 495 463 469 464 441 498 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 630 3 850 5 803 3 985 2 654 1 733 2 027 363 48 -231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,16% -1,30% 6,43% 6,35% 11,84% -9,82% 10,67% 37,09% 201,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,90% 13,40% 24,52% 17,28% 13,66% 9,28% 12,74% 0,57% -0,84% -2,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,00% 5,44% 8,37% 5,64% 3,73% 2,49% 2,84% 0,15% -0,32% -3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,64% 68,33% 68,06% 63,04% 62,26% 67,03% 68,47% 70,22% 81,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,35% 26,87% 24,52% 18,90% 14,53% 12,37% 13,72% 12,89% 11,81% 88,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,19% 70,24% 70,35% 57,09% 55,69% 51,39% 47,91% 35,43% 34,01% 85,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,70% 339,80% 357,77% 234,19% 214,43% 190,93% 294,39% 210,78% 145,16% 622,60%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...