Visa allt om S.A. Miljö - och MarkService AB
Visa allt om S.A. Miljö - och MarkService AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 2 746 4 342 3 464 2 755 4 352
Övrig omsättning 13 - 37 1 491 8 1 476 - 223 76 43
Rörelseresultat (EBIT) 5 -12 11 1 478 -2 066 1 972 1 368 594 -616 731
Resultat efter finansnetto 210 77 28 1 603 -2 040 1 987 1 416 607 -597 1 574
Årets resultat 161 58 20 1 583 -1 544 1 099 1 171 505 -66 1 243
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 820 3 045 3 270 3 252 1 200 1 200 1 237 1 421 1 251 586
Omsättningstillgångar 366 125 142 391 3 192 4 661 3 399 2 488 2 618 4 551
Tillgångar 3 186 3 170 3 412 3 643 4 392 5 861 4 636 3 909 3 869 5 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 134 3 147 3 390 3 620 2 637 4 581 3 881 3 111 3 106 3 572
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 496 0 180 180 794
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 491 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 88 183
Kortfristiga skulder 52 23 22 24 264 784 755 619 495 589
Skulder och eget kapital 3 186 3 170 3 412 3 643 4 392 5 861 4 636 3 909 3 869 5 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 431 693 620 594 585 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 453 780 806 898 1 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 90 435 609 711 748 746
Utdelning till aktieägare 190 175 300 250 600 400 400 400 500 400
Omsättning 13 0 37 1 491 8 4 222 4 342 3 687 2 831 4 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 2 5 6 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 549 724 693 551 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 007 317 341 434 454 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 -12 11 1 478 -2 066 1 984 1 550 779 -429 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -36,76% 25,35% 25,74% -36,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 33,89% 30,57% 15,66% -15,02% 31,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 72,32% 32,63% 17,67% -21,09% 36,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 93,01% 93,11% 90,36% 90,13% 94,21%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 141,19% 60,89% 53,95% 77,06% 91,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,37% 99,27% 99,36% 99,37% 60,04% 84,40% 83,71% 82,98% 83,63% 80,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 703,85% 543,48% 645,45% 1 629,17% 1 209,09% 594,52% 450,20% 401,94% 528,89% 772,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...