Visa allt om Värmlandstrafik Aktiebolag
Visa allt om Värmlandstrafik Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 944 352 901 510 857 878 801 761 392 017 360 813 348 681
Övrig omsättning 90 2 035 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 524 23 089 17 287 13 021 -6 024 -1 131 -920
Resultat efter finansnetto -2 062 10 405 4 115 -889 -4 983 0 0
Årets resultat 3 945 11 077 5 083 0 -4 983 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 706 545 765 744 736 372 753 233 3 750 3 613 5 356
Omsättningstillgångar 348 153 278 367 259 939 224 908 121 451 105 460 84 490
Tillgångar 1 054 698 1 044 111 996 312 978 141 125 201 109 073 89 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 956 61 011 49 934 44 851 1 741 6 724 6 724
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 350 7 429 6 878 7 387 5 145 4 275 4 515
Långfristiga skulder 511 306 614 191 615 070 637 096 0 0 0
Kortfristiga skulder 471 086 361 480 324 429 288 807 118 315 98 074 78 607
Skulder och eget kapital 1 054 698 1 044 111 996 312 978 141 125 201 109 073 89 846
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 1 254 1 572 1 508 1 431 1 490 1 148 1 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 35 117 32 495 28 089 27 015 10 312 8 506 8 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 15 901 15 036 12 802 11 899 6 457 4 351 3 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 944 442 903 545 857 878 801 761 392 017 360 813 348 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 74 70 67 45 38 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 107 12 183 12 255 11 967 8 711 9 495 9 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 683 674 621 618 426 382 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 76 175 69 151 58 337 49 737 -4 240 308 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,75% 5,09% 7,00% - 8,65% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,00% 2,22% 1,76% 1,45% -3,97% 0,04% 0,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,12% 2,57% 2,04% 1,77% -1,27% 0,01% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,02% -9,22% -7,52% -7,97% 0,80% 2,05% 1,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,16% 5,84% 5,01% 4,59% 1,39% 6,16% 7,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,90% 77,01% 80,12% 70,98% 102,65% 107,53% 107,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 936 301 896 628 853 400 798 335 761 299 720 563 666 928 629 485 618 262 596 239
Övrig omsättning 90 2 035 - - - - - 83 39 794 660
Rörelseresultat (EBIT) 25 114 18 495 8 360 2 027 1 149 1 024 6 884 8 266 6 518 8 274
Resultat efter finansnetto 1 981 13 773 8 557 3 168 2 591 4 343 9 873 9 420 5 791 5 629
Årets resultat 1 981 13 773 8 557 3 168 2 591 4 343 9 873 9 420 5 791 5 629
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 271 149 529 133 961 105 963 65 699 67 680 32 618 22 587 19 209 127 844
Omsättningstillgångar 343 995 271 747 243 152 228 417 237 580 146 605 285 696 139 818 190 230 86 164
Tillgångar 457 266 421 276 377 113 334 380 303 279 214 285 318 314 162 405 209 439 214 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 508 96 527 82 754 74 197 71 030 68 438 64 095 54 222 44 801 39 011
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 350 7 429 6 878 7 093 7 460 7 000 6 830 6 286 6 254 5 736
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 142
Kortfristiga skulder 351 408 317 320 287 480 253 090 224 789 138 847 247 389 101 897 158 384 116 119
Skulder och eget kapital 457 266 421 276 377 113 334 380 303 279 214 285 318 314 162 405 209 439 214 008
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 254 1 572 1 508 1 431 1 423 1 377 1 343 1 304 1 279 1 217
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 117 32 495 28 089 27 015 24 820 24 593 21 678 20 757 18 633 17 820
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 901 15 036 12 802 11 899 12 177 10 890 10 709 9 785 9 653 11 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 936 391 898 663 853 400 798 335 761 299 720 563 666 928 629 568 658 056 596 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 74 70 67 65 64 60 58 54 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 004 12 117 12 191 11 915 11 712 11 259 11 115 10 853 11 449 11 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 683 680 621 618 603 595 575 565 553 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 884 29 682 19 388 9 435 16 936 4 669 9 112 11 824 45 192 19 892
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,42% 5,07% 6,90% 4,86% 5,65% 8,04% 5,95% 1,82% 3,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,43% 3,27% 2,31% 0,98% 0,88% 2,03% 3,10% 5,83% 3,25% 4,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% 1,54% 1,02% 0,41% 0,35% 0,60% 1,48% 1,50% 1,10% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 11,09% 12,65%
Rörelsekapital/omsättning -0,79% -5,08% -5,19% -3,09% 1,68% 1,08% 5,74% 6,02% 5,15% -5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,54% 22,91% 21,94% 22,19% 23,42% 31,94% 20,14% 33,39% 21,39% 18,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,89% 85,64% 84,58% 90,25% 105,69% 105,59% 115,48% 137,22% 120,11% 74,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...