Visa allt om Elteknik T. Mielonen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 12 718 14 095 11 152 9 681 9 629 8 988 8 658 9 446 8 214 8 758
Övrig omsättning 36 101 80 20 20 40 7 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 339 1 534 512 1 018 383 858 684 545 411 1 444
Resultat efter finansnetto 1 396 1 562 657 1 020 385 918 746 602 434 1 443
Årets resultat 798 886 381 699 656 593 534 410 301 780
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 831 1 758 1 645 1 511 1 453 1 431 1 411 1 392 1 368 1 394
Omsättningstillgångar 5 178 4 670 4 585 4 033 3 956 3 771 3 208 3 059 2 807 2 237
Tillgångar 7 009 6 428 6 230 5 545 5 409 5 201 4 620 4 451 4 174 3 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 773 1 975 1 090 2 709 2 310 2 572 2 179 1 845 1 434 1 133
Obeskattade reserver 1 832 1 468 1 063 903 807 1 281 1 128 1 069 1 031 1 031
Avsättningar (tkr) 601 518 449 302 228 189 153 117 81 45
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Kortfristiga skulder 1 803 2 466 3 629 1 631 2 064 1 160 1 160 1 420 1 627 1 381
Skulder och eget kapital 7 009 6 428 6 230 5 545 5 409 5 201 4 620 4 451 4 174 3 631
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 747 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 932 2 547 2 341 2 317 1 428 1 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 096 972 799 796 744 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 800 200 200 0 0
Omsättning 12 754 14 196 11 232 9 701 9 649 9 028 8 665 9 446 8 214 8 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 413 1 762 1 394 1 210 1 204 1 284 1 443 1 574 1 369 1 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 683 580 566 517 509 552 535 504 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 349 1 544 522 1 033 400 875 701 607 507 1 538
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,77% 26,39% 15,19% 0,54% 7,13% 3,81% -8,34% 15,00% -6,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,97% 24,33% 10,56% 18,41% 7,12% 17,65% 16,15% 13,57% 10,49% 39,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,01% 11,10% 5,90% 10,55% 4,00% 10,21% 8,62% 6,39% 5,33% 16,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,83% 60,57% 56,44% 61,95% 66,51% 60,57% 53,98% 48,88% 54,31% 59,05%
Rörelsekapital/omsättning 26,54% 15,64% 8,57% 24,81% 19,65% 29,05% 23,65% 17,35% 14,37% 9,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,95% 48,54% 30,80% 61,56% 54,34% 68,66% 66,21% 59,15% 52,56% 52,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 272,71% 180,74% 113,75% 227,84% 182,41% 288,88% 239,48% 197,04% 159,99% 144,53%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...