Visa allt om Marsfjällen Express AB
Visa allt om Marsfjällen Express AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 609 5 457 5 258 6 161 7 870 7 669 7 646 6 276 6 289 6 119
Övrig omsättning 287 182 325 256 229 171 143 216 437 2 129
Rörelseresultat (EBIT) 993 694 276 321 841 1 417 -89 197 350 616
Resultat efter finansnetto 978 749 307 664 848 1 376 -108 405 168 499
Årets resultat 804 504 204 616 778 1 009 54 489 445 379
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 574 2 892 3 136 3 368 3 786 3 210 3 945 4 909 3 179 4 149
Omsättningstillgångar 1 346 1 834 1 810 2 440 1 839 2 328 2 311 2 169 1 905 3 742
Tillgångar 3 920 4 726 4 946 5 808 5 625 5 538 6 256 7 078 5 084 7 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 442 2 538 2 485 2 681 2 065 1 787 1 378 1 324 966 520
Obeskattade reserver 990 1 047 927 870 897 1 091 1 076 1 257 1 477 1 983
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 343 692 1 040 1 130 1 116 1 636 2 476 1 263 1 682
Kortfristiga skulder 488 798 843 1 217 1 533 1 543 2 167 2 021 1 379 3 705
Skulder och eget kapital 3 920 4 726 4 946 5 808 5 625 5 538 6 256 7 078 5 084 7 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 150 119 193 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 366 1 384 1 632 1 683 1 715 1 910 1 710 1 670 1 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 639 633 736 686 678 818 787 795 698
Utdelning till aktieägare 1 110 900 450 400 0 500 600 0 130 0
Omsättning 5 896 5 639 5 583 6 417 8 099 7 840 7 789 6 492 6 726 8 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 6 7 6 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 402 1 091 1 052 1 027 1 124 1 278 1 092 897 786 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 406 410 399 338 402 414 372 339 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 660 1 294 945 865 2 457 2 132 1 284 1 336 1 428 1 839
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,79% 3,78% -14,66% -21,72% 2,62% 0,30% 21,83% -0,21% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,36% 16,17% 6,83% 12,14% 16,21% 26,78% -0,43% 6,63% 8,34% 8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,72% 14,00% 6,43% 11,44% 11,59% 19,34% -0,35% 7,47% 6,74% 10,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,68% 72,90% 68,26% 64,32% 68,86% 67,78% 69,41% 69,82% 72,19% 58,74%
Rörelsekapital/omsättning 15,30% 18,98% 18,39% 19,85% 3,89% 10,24% 1,88% 2,36% 8,36% 0,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,99% 70,98% 64,86% 57,84% 48,46% 46,79% 34,70% 31,79% 39,92% 24,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,82% 229,82% 214,71% 200,49% 119,96% 150,87% 106,65% 107,32% 138,14% 101,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...