Visa allt om COWI AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 413 699 1 605 924 1 543 133 1 407 823 1 190 118 1 033 955 983 475 993 747 882 581 807 392
Övrig omsättning 9 214 1 585 1 036 484 260 207 148 91 1 096 1 111
Rörelseresultat (EBIT) -4 783 -18 057 -9 896 1 235 32 700 -4 791 2 993 61 684 59 466 40 921
Resultat efter finansnetto -7 939 -21 787 -13 680 -359 32 660 -5 253 4 014 67 985 61 078 40 775
Årets resultat -12 030 -24 670 -18 012 -6 128 22 299 -6 840 308 50 817 49 897 27 037
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 628 180 434 211 239 212 968 51 354 54 772 62 972 76 917 75 479 80 548
Omsättningstillgångar 418 632 494 058 482 950 462 830 418 370 383 061 420 211 449 669 391 397 337 448
Tillgångar 571 260 674 492 694 189 675 798 469 724 437 833 483 183 526 586 466 876 417 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 439 87 469 62 139 175 192 210 020 236 221 293 061 292 753 254 105 219 169
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 30 452 16 188 17 429 19 777 18 184 15 749 18 755 36 823 37 258 41 442
Långfristiga skulder 0 0 182 200 182 200 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 465 369 570 835 432 421 298 629 241 519 185 863 171 366 197 010 175 513 157 385
Skulder och eget kapital 571 260 674 492 694 189 675 798 469 724 437 833 483 183 526 586 466 876 417 996
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 5 213 12 255 4 108 5 021 4 377 4 669 5 267 3 915 3 651 2 563
Varav tantiem till styrelse & VD 216 8 144 6 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 524 628 561 635 561 634 526 883 475 489 438 405 427 039 405 791 362 236 337 580
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 8 144 0 - - - - - -
Sociala kostnader 247 008 208 811 208 811 186 739 163 899 153 035 197 497 181 099 165 262 155 948
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 422 913 1 607 509 1 544 169 1 408 307 1 190 378 1 034 162 983 623 993 838 883 677 808 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 943 892 1 042 1 036 1 068 967 852 845 779 763
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 499 1 800 1 481 1 359 1 114 1 069 1 154 1 176 1 133 1 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 970 827 784 700 711 774 726 721 684
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 690 21 003 28 154 27 666 45 819 7 617 17 400 74 897 73 738 56 346
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,97% 4,07% 9,61% 18,29% 15,10% 5,13% -1,03% 12,60% 9,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,77% -2,64% -1,37% 0,21% 7,24% -1,02% 0,92% 12,95% 13,14% 9,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% -1,11% -0,62% 0,10% 2,86% -0,43% 0,45% 6,86% 6,95% 5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,31% -4,78% 3,27% 11,66% 14,86% 19,07% 25,30% 25,42% 24,46% 22,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,21% 12,97% 8,95% 25,92% 44,71% 53,95% 60,65% 55,59% 54,43% 52,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,96% 86,55% 111,69% 154,98% 173,22% 206,10% 245,21% 228,25% 223,00% 214,41%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 199 503 1 351 934 1 308 615 1 233 587 1 089 809 930 752 888 380 900 754 780 172 766 886
Övrig omsättning 5 967 845 324 219 252 20 139 67 1 079 1 003
Rörelseresultat (EBIT) -9 443 -23 150 -14 307 -1 715 21 100 -16 208 -4 632 56 412 38 938 58 916
Resultat efter finansnetto 2 853 -6 651 11 743 5 529 33 024 -7 360 7 197 67 409 48 250 59 277
Årets resultat 19 248 8 507 19 032 -3 545 18 887 2 987 -2 373 48 809 34 881 41 517
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 421 284 783 313 163 285 689 81 427 84 457 89 515 106 753 106 209 110 392
Omsättningstillgångar 313 354 412 877 442 518 371 039 368 459 333 272 374 266 378 459 324 969 277 932
Tillgångar 589 775 697 660 755 681 656 728 449 886 417 729 463 781 485 212 431 178 388 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 071 99 823 41 316 122 657 154 902 186 015 233 028 165 542 128 887 109 254
Obeskattade reserver 33 775 52 971 70 060 72 418 68 368 59 700 71 264 62 059 58 293 57 917
Avsättningar (tkr) 18 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 182 200 182 200 0 0 0 0 122 122
Kortfristiga skulder 418 233 544 866 462 105 279 453 226 616 172 014 159 489 257 611 243 876 221 031
Skulder och eget kapital 589 775 697 660 755 681 656 728 449 886 417 729 463 781 485 212 431 178 388 324
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 463 4 441 5 264 2 549 2 295 2 307 3 031 1 631 1 730 1 521
Varav tantiem till styrelse & VD 150 2 385 651 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 456 316 486 185 486 844 470 098 444 717 407 561 390 663 376 142 335 790 322 828
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 619 0 - - - - - -
Sociala kostnader 213 436 171 216 174 166 348 152 683 141 948 180 993 167 876 153 731 149 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 95 000 28 700 50 000 50 000 0 0 0
Omsättning 1 205 470 1 352 779 1 308 939 1 233 806 1 090 061 930 772 888 519 900 821 781 251 767 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 831 594 912 909 1 006 904 781 783 724 728
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 443 2 276 1 435 1 357 1 083 1 030 1 137 1 150 1 078 1 053
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 822 1 254 814 793 693 697 768 724 719 685
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 555 -2 065 5 180 11 167 32 096 -6 274 6 451 67 679 51 531 68 013
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,28% 3,31% 6,08% 13,19% 17,09% 4,77% -1,37% 15,46% 1,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,02% -0,44% 2,02% 1,07% 7,58% -1,70% 1,63% 13,91% 11,23% 15,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,50% -0,22% 1,17% 0,57% 3,13% -0,76% 0,85% 7,49% 6,21% 7,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,74% -9,76% -1,50% 7,42% 13,02% 17,33% 24,18% 13,42% 10,39% 7,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,66% 20,23% 12,70% 27,28% 46,28% 55,68% 62,23% 44,09% 39,86% 39,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,92% 75,78% 95,76% 132,77% 162,59% 193,75% 234,67% 146,91% 133,25% 125,74%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...