Visa allt om El-Wicke i Skärholmen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 052 16 868 21 784 25 450 14 704 13 915 14 430 16 061 23 663 21 299
Övrig omsättning 781 76 0 0 48 43 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 475 2 520 1 238 1 421 246 -164 172 305 3 354 3 924
Resultat efter finansnetto 475 2 519 1 238 1 421 249 -159 193 301 3 398 3 969
Årets resultat 674 1 466 922 1 099 182 -42 180 1 036 1 967 2 911
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 229 302 122 133 181 219 419 669 959
Omsättningstillgångar 7 393 7 388 7 890 8 520 6 751 6 158 6 830 7 805 11 969 11 326
Tillgångar 7 762 7 617 8 191 8 641 6 885 6 340 7 049 8 224 12 638 12 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 646 3 972 4 506 5 584 4 485 4 303 5 345 6 165 7 129 7 162
Obeskattade reserver 318 708 67 18 19 0 116 153 1 197 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 797 2 937 3 618 3 039 2 381 2 037 1 588 1 906 4 311 4 642
Skulder och eget kapital 7 762 7 617 8 191 8 641 6 885 6 340 7 049 8 224 12 638 12 285
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 687 4 922 5 925 6 862 6 074
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 863 1 522 2 468 2 651 2 409
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 2 000 0 0 1 000 1 000 2 000 2 000
Omsättning 13 833 16 944 21 784 25 450 14 752 13 958 14 430 16 061 23 663 21 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 12 12 12 10 15 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 088 1 406 1 676 2 121 1 225 1 160 1 443 1 071 1 392 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 686 651 627 656 637 654 565 565 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 586 2 592 1 274 1 448 306 -47 363 567 3 670 4 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,62% -22,57% -14,40% 73,08% 5,67% -3,57% -10,16% -32,13% 11,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,12% 33,08% 15,11% 16,44% 3,62% -2,51% 2,74% 3,82% 26,99% 32,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,64% 14,94% 5,68% 5,58% 1,69% -1,14% 1,34% 1,96% 14,41% 18,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,61% 65,82% 56,11% 40,97% 63,84% 65,48% 56,42% 65,81% 63,63% 66,29%
Rörelsekapital/omsättning 35,21% 26,39% 19,61% 21,54% 29,72% 29,62% 36,33% 36,73% 32,36% 31,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,05% 59,40% 55,65% 64,78% 65,36% 67,87% 77,11% 76,41% 63,39% 61,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,24% 242,80% 212,69% 273,77% 275,22% 293,52% 419,96% 402,31% 274,58% 241,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...