Visa allt om Fazer Kvarn AB
Visa allt om Fazer Kvarn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 317 622 278 583 262 168 247 592 270 020 260 106 253 264 238 500 252 924 282 192
Övrig omsättning 42 2 063 5 054 5 782 10 080 6 061 6 299 6 852 4 363 4 974
Rörelseresultat (EBIT) 22 437 20 811 7 904 3 718 14 072 3 925 12 456 18 417 10 175 9 259
Resultat efter finansnetto 22 132 20 848 8 308 4 333 15 962 4 192 12 625 18 102 9 383 8 317
Årets resultat 857 13 902 4 749 710 7 754 4 886 10 987 10 967 5 673 4 987
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 335 57 779 55 188 56 969 57 348 61 630 69 309 71 388 68 962 68 580
Omsättningstillgångar - 86 750 74 011 71 959 72 242 62 558 58 787 51 823 47 363 51 999
Tillgångar 177 057 144 529 129 199 128 928 129 590 124 188 128 096 123 211 116 325 120 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 324 77 467 63 565 58 816 58 107 50 353 49 889 44 060 38 253 33 317
Obeskattade reserver 35 313 36 968 34 043 37 925 40 635 40 719 43 295 45 704 42 658 41 120
Avsättningar (tkr) 1 154 1 052 892 720 566 412 268 134 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 388 2 082 3 301 4 795 5 955 7 047 8 957
Kortfristiga skulder 62 266 29 042 30 699 30 079 28 200 29 403 29 849 27 358 28 367 37 185
Skulder och eget kapital 177 057 144 529 129 199 128 928 129 590 124 188 128 096 123 211 116 325 120 579
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 990 1 221 1 396 1 426 1 333 1 303 1 234 1 184 1 217 1 105
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 26 353 24 394 24 271 23 861 20 489 20 098 18 922 17 957 17 360 18 071
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 12 647 12 885 11 628 10 642 9 439 9 334 8 639 8 318 7 783 8 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 317 664 280 646 267 222 253 374 280 100 266 167 259 563 245 352 257 287 287 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 56 57 57 51 52 53 54 53 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 741 4 975 4 599 4 344 5 295 5 002 4 779 4 417 4 772 4 951
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 688 674 652 631 606 563 521 518 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 144 28 695 16 391 11 982 22 632 13 092 21 365 27 312 18 987 18 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,01% 6,26% 5,89% -8,31% 3,81% 2,70% 6,19% -5,70% -10,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,70% 14,47% 6,51% 3,50% 12,48% 3,69% 10,17% 15,12% 8,81% 7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,08% 7,51% 3,21% 1,82% 5,99% 1,76% 5,15% 7,81% 4,05% 3,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,67% 44,23% 44,51% 46,92% 40,33% 42,13% 43,24% 45,43% 39,62% 38,49%
Rörelsekapital/omsättning -19,60% 20,71% 16,52% 16,91% 16,31% 12,75% 11,43% 10,26% 7,51% 5,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,79% 73,55% 69,75% 68,56% 69,30% 64,71% 63,86% 63,10% 59,91% 52,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 225,80% 171,20% 171,79% 180,35% 141,11% 127,37% 124,20% 114,11% 88,59%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...