Visa allt om KVA Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 2 312 3 376 1 662 623 374 1 085 53 1 070 3 240 15 737
Övrig omsättning 219 840 211 229 4 153 8 114 6 304 5 915 1 851 147
Rörelseresultat (EBIT) -605 243 -1 409 -2 615 -879 -4 396 -4 284 -3 226 -3 389 1 466
Resultat efter finansnetto -1 146 -413 -1 794 -3 008 -1 212 -4 654 -4 686 -3 982 87 1 662
Årets resultat 744 607 579 -2 079 -816 294 395 734 57 2 128
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 291 21 267 20 266 20 052 22 034 21 302 23 746 13 532 11 804 10 408
Omsättningstillgångar 3 689 3 870 3 785 3 808 2 139 1 316 11 967 8 025 4 899 4 809
Tillgångar 24 980 25 136 24 051 23 860 24 173 22 618 35 713 - 16 703 15 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 234 3 490 2 126 1 547 3 627 3 442 3 345 3 453 3 019 3 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 181 19 964 11 541 16 415 17 150 15 544 16 777 15 317 11 777 8 558
Kortfristiga skulder 1 565 1 683 10 385 5 898 3 397 3 631 15 592 2 802 1 907 3 247
Skulder och eget kapital 24 980 25 136 24 051 23 860 24 173 22 618 35 713 - 16 703 15 217
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08 *
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 122 4 674 4 228 3 191 2 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 1 853 1 670 1 345 1 024 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 300 300 450
Omsättning 2 531 4 216 1 873 852 4 527 9 199 6 357 6 985 5 091 15 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 4 14 14 13 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 688 831 312 94 78 4 82 360 1 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 421 428 331 385 527 473 451 499 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -411 431 -1 322 -2 469 -274 -3 700 -3 778 -2 696 -2 941 1 832
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,52% 103,13% 166,77% 66,58% -65,53% 1 947,17% -95,05% -66,98% -79,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,42% 0,97% -5,86% -10,96% -3,60% -19,43% -12,00% - 3,30% 13,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,17% 7,20% -84,78% -419,74% -232,89% -405,07% -8 083,02% -301,50% 17,04% 13,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,68% 71,06% 94,52% 80,74% 37,17% -22,58% -254,72% 77,76% 75,19% 54,56%
Rörelsekapital/omsättning 91,87% 64,78% -397,11% -335,47% -336,36% -213,36% -6 839,62% 488,13% 92,35% 9,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,95% 13,88% 8,84% 6,48% 15,00% 15,22% 9,37% - 18,07% 22,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,24% 201,60% 36,45% 64,56% 62,97% 36,24% 76,75% 286,40% 256,90% 132,65%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-08 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!