Visa allt om Broomé & Sandberg Rörservice Aktiebolag
Visa allt om Broomé & Sandberg Rörservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 455 13 038 7 966 7 505 10 826 10 470 7 432 8 342 6 807 4 840
Övrig omsättning 181 150 47 - 174 6 190 32 3 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 092 2 111 511 -795 1 261 1 832 317 774 468 -387
Resultat efter finansnetto 1 044 2 100 503 -768 1 273 1 822 308 752 442 -414
Årets resultat 801 1 213 270 -72 686 969 220 532 382 -260
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 902 1 177 1 443 1 238 1 635 916 846 754 375 514
Omsättningstillgångar 2 284 4 107 1 423 1 621 2 729 2 957 1 397 1 645 1 188 675
Tillgångar 6 186 5 285 2 866 2 859 4 364 3 873 2 242 2 399 1 563 1 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 493 2 092 1 479 1 754 2 351 1 865 1 095 875 543 161
Obeskattade reserver 736 736 236 96 796 476 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 711 288 461 212 43 163 222 466 220 410
Kortfristiga skulder 1 246 2 169 690 797 1 175 1 369 924 1 058 799 617
Skulder och eget kapital 6 186 5 285 2 866 2 859 4 364 3 873 2 242 2 399 1 563 1 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 390 458 711 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 261 2 072 1 919 2 148 2 136 1 892 1 146 1 134 933 816
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 738 776 645 670 633 581 488 600 685 434
Utdelning till aktieägare 700 400 225 0 0 200 200 0 200 0
Omsättning 10 636 13 188 8 013 7 505 11 000 10 476 7 622 8 374 6 810 4 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 5 4 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 091 2 608 1 593 1 501 1 804 1 745 1 486 2 086 1 135 968
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 583 557 594 491 435 421 575 401 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 245 2 242 728 -666 1 358 2 002 487 942 641 -205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,81% 63,67% 6,14% -30,68% 3,40% 40,88% -10,91% 22,55% 40,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,78% 39,98% 18,04% -26,65% 29,29% 47,33% 14,18% 32,51% 29,94% -32,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,52% 16,21% 6,49% -10,15% 11,80% 17,51% 4,28% 9,35% 6,88% -8,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 59,25% 51,55% 55,22% 100,00% 47,03% 49,77% 57,75% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,93% 14,86% 9,20% 10,98% 14,35% 15,17% 6,36% 7,04% 5,71% 1,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,58% 50,45% 58,03% 63,82% 67,32% 57,21% 48,84% 36,47% 34,74% 13,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,30% 181,05% 202,61% 200,25% 230,13% 214,17% 148,48% 153,12% 144,31% 101,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...