Visa allt om Ronny Olsson Livs AB
Visa allt om Ronny Olsson Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 156 222 163 190 165 087 167 789 166 284 168 668 180 176 177 823 181 620 164 055
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 998 3 113 3 715 1 882 1 069 1 826 3 890 3 781 6 375 4 628
Resultat efter finansnetto 2 074 3 189 3 798 1 901 1 149 1 867 3 909 3 959 6 701 4 716
Årets resultat 1 570 2 551 3 437 996 691 1 339 3 838 2 261 5 138 3 236
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 175 3 265 3 240 3 834 4 038 3 319 3 301 3 634 3 545 3 989
Omsättningstillgångar 13 080 16 845 17 028 14 954 13 300 13 721 15 764 14 415 15 584 13 198
Tillgångar 17 254 20 110 20 268 18 788 17 338 17 041 19 065 18 049 19 129 17 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 532 9 962 9 410 5 973 4 978 4 286 5 656 4 210 5 502 3 378
Obeskattade reserver 1 108 1 028 1 084 1 691 1 127 900 901 2 205 1 412 1 784
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 615 9 120 9 773 11 124 11 233 11 854 12 508 11 634 12 214 12 024
Skulder och eget kapital 17 254 20 110 20 268 18 788 17 338 17 041 19 065 18 049 19 129 17 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 599 566 515 720 720 720 748 842 1 170 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 343 15 021 15 866 15 972 16 093 15 490 15 282 14 503 14 344 13 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 939 6 034 5 622 5 703 5 995 5 753 5 449 5 925 6 082 5 730
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 2 300 2 392 2 000 3 014
Omsättning 156 222 163 190 165 087 167 789 166 284 168 668 180 176 177 823 181 620 164 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 40 42 44 45 46 46 45 69 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 810 4 080 3 931 3 813 3 695 3 667 3 917 3 952 2 632 2 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 541 524 509 507 477 467 473 313 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 018 4 066 4 721 2 834 1 977 2 725 4 989 4 971 7 444 5 657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,27% -1,15% -1,61% 0,91% -1,41% -6,39% 1,32% -2,09% 10,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,08% 15,90% 18,79% 10,17% 6,69% 11,04% 20,60% 22,03% 35,13% 27,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,33% 1,96% 2,31% 1,14% 0,70% 1,12% 2,18% 2,24% 3,70% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,41% 17,72% 18,70% 18,01% 17,60% 17,48% 17,26% 17,09% 17,88% 17,63%
Rörelsekapital/omsättning 2,22% 4,73% 4,39% 2,28% 1,24% 1,11% 1,81% 1,56% 1,86% 0,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,87% 53,52% 50,60% 38,42% 33,50% 29,04% 33,15% 32,12% 34,08% 27,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,56% 138,18% 129,77% 97,24% 82,27% 80,35% 94,03% 87,46% 94,47% 76,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...