Visa allt om IDP Print Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 279 33 570 34 273 37 626 43 534 47 952 53 722 52 774 49 171 44 517
Övrig omsättning 1 098 803 1 598 2 316 2 622 2 530 475 729 168 125
Rörelseresultat (EBIT) -11 210 2 455 -2 622 -41 2 374 7 451 8 232 7 489 8 684 5 356
Resultat efter finansnetto -11 657 -4 589 -3 137 -577 2 259 7 458 8 213 7 507 8 706 5 390
Årets resultat -11 657 -5 415 -2 537 -2 951 5 122 362 160 2 288 51
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 673 18 847 25 675 28 204 30 868 11 072 13 855 15 983 13 825 13 979
Omsättningstillgångar 1 476 6 541 10 291 12 585 23 388 17 730 14 956 12 205 13 479 9 622
Tillgångar 18 149 25 388 35 965 40 789 54 257 28 803 28 811 28 188 27 304 23 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -188 5 469 5 257 7 793 10 745 10 740 20 618 20 256 20 095 17 808
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 954 12 014 14 052 16 087 25 486 10 900 1 536 432 944 1 084
Kortfristiga skulder 3 502 7 906 16 656 16 908 18 027 7 163 6 657 7 500 6 265 4 710
Skulder och eget kapital 18 149 25 388 35 965 40 789 54 257 28 803 28 811 28 188 27 304 23 601
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 245 - 157 66 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 846 5 366 9 622 10 292 12 457 12 092 11 224 11 203 9 956 9 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 769 2 415 4 148 4 361 5 071 4 936 4 749 4 532 4 125 3 835
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0
Omsättning 9 377 34 373 35 871 39 942 46 156 50 482 54 197 53 503 49 339 44 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 14 22 27 30 32 29 31 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 183 2 398 1 558 1 394 1 451 1 499 1 852 1 702 1 821 1 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 611 636 550 608 553 567 532 546 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 108 5 356 292 3 505 5 080 10 063 10 767 11 371 11 742 8 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,34% -2,05% -8,91% -13,57% -9,21% -10,74% 1,80% 7,33% 10,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -61,77% 9,67% -7,27% -0,10% 4,39% 25,89% 28,65% 26,65% 32,02% 22,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -135,40% 7,31% -7,63% -0,11% 5,48% 15,55% 15,36% 14,23% 17,78% 12,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,36% 67,44% 66,94% 72,12% 73,93% 75,04% 70,59% 71,52% 76,70% 73,75%
Rörelsekapital/omsättning -24,47% -4,07% -18,57% -11,49% 12,31% 22,04% 15,45% 8,92% 14,67% 11,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,04% 21,54% 14,62% 19,11% 19,80% 37,29% 71,56% 71,86% 73,60% 75,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,15% 56,55% 44,44% 56,21% 116,61% 215,34% 178,04% 113,63% 174,16% 162,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...