Visa allt om BRAE Br. Aronsson & Co Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om BRAE Br. Aronsson & Co Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 557 729 1 490 1 693 1 433 1 798 1 552 1 463 1 480 1 731
Övrig omsättning - 141 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 -7 -63 288 63 39 -33 -16 -30 52
Resultat efter finansnetto 150 -6 -63 273 41 9 -53 -37 -124 -15
Årets resultat 117 79 0 61 41 9 -53 -37 -7 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 401 332 429 497 665 800 1 096 1 388 1 693 1 975
Omsättningstillgångar 108 153 150 306 102 250 148 302 200 335
Tillgångar 509 485 579 802 767 1 050 1 245 1 690 1 893 2 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 332 253 253 192 151 142 195 232 206
Obeskattade reserver 34 34 142 205 0 0 0 0 0 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 36 268 390 648 903 1 261 1 520
Kortfristiga skulder 146 119 184 308 307 509 455 593 401 434
Skulder och eget kapital 509 485 579 802 767 1 050 1 245 1 690 1 893 2 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 159 159 174 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 175 443 376 333 397 211 161 200 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 53 153 138 132 178 171 157 179 182
Utdelning till aktieägare 200 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 557 870 1 490 1 693 1 433 1 798 1 552 1 463 1 480 1 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 279 729 745 847 717 899 776 732 740 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 49 227 298 258 238 288 276 239 276 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 152 127 71 422 197 327 258 289 252 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,59% -51,07% -11,99% 18,14% -20,30% 15,85% 6,08% -1,15% -14,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,06% -1,24% -10,71% 35,91% 8,34% 3,90% -2,01% 0,12% -1,27% 3,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,47% -0,82% -4,16% 17,01% 4,47% 2,28% -1,61% 0,14% -1,62% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,97% 100,00% 100,00% 99,59% 99,37% 99,61% 100,00% 100,00% 100,00% 99,60%
Rörelsekapital/omsättning -6,82% 4,66% -2,28% -0,12% -14,31% -14,40% -19,78% -19,89% -13,58% -5,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,85% 73,92% 62,83% 51,48% 25,03% 14,38% 11,41% 11,54% 12,26% 13,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,97% 128,57% 81,52% 99,35% 33,22% 47,74% 29,45% 48,57% 46,38% 73,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...