Visa allt om Örnen Fastigheter AB
Visa allt om Örnen Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 749 5 570 5 467 3 824 5 129 5 026 4 814 3 272 3 160 3 136
Övrig omsättning 8 446 13 150 47 405 - 136 7 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 329 2 196 2 760 1 429 1 856 2 227 2 252 1 708 1 566 1 756
Resultat efter finansnetto 2 899 1 521 1 888 3 649 1 029 1 368 1 673 1 401 638 1 001
Årets resultat 290 1 132 1 347 3 595 392 1 285 1 702 1 121 599 1 001
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 509 44 868 44 871 45 299 33 830 34 071 30 629 26 572 20 234 20 406
Omsättningstillgångar 2 930 2 831 1 207 1 280 1 257 1 579 3 938 194 124 167
Tillgångar 47 438 47 699 46 078 46 579 35 087 35 650 34 567 26 766 20 357 20 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 291 3 002 1 870 523 2 512 2 119 3 692 1 724 987 1 889
Obeskattade reserver 760 760 400 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 823 902 819 0 0 0
Långfristiga skulder 178 38 515 40 666 43 939 30 052 30 240 27 971 17 850 16 603 16 606
Kortfristiga skulder 33 209 5 423 3 143 2 117 1 700 2 389 2 085 7 192 2 767 2 077
Skulder och eget kapital 47 438 47 699 46 078 46 579 35 087 35 650 34 567 26 766 20 357 20 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 400 368 215 170 170 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 201 949 597 452 23 32 16 24 15 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 68 292 203 142 133 126 73 61 59 57
Utdelning till aktieägare 2 765 0 0 0 0 0 1 800 0 0 1 400
Omsättning 5 757 6 016 5 480 3 974 5 176 5 431 4 814 3 408 3 167 3 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 749 1 857 2 734 3 824 5 129 5 026 4 814 3 272 3 160 3 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 273 417 405 594 555 526 304 255 243 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 689 2 556 3 120 1 680 2 190 2 561 2 506 1 880 1 738 1 928
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,21% 1,88% 42,97% -25,44% 2,05% 4,40% 47,13% 3,54% 0,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,10% 4,76% 6,23% 9,36% 5,76% 6,73% 6,82% 6,42% 7,69% 8,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,57% 40,79% 52,50% 114,02% 39,38% 47,77% 48,98% 52,51% 49,56% 56,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -526,68% -46,54% -35,41% -21,89% -8,64% -16,12% 38,49% -213,88% -83,64% -60,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,27% 7,54% 4,74% 1,12% 7,16% 5,94% 10,68% 6,44% 4,85% 9,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,82% 52,20% 38,40% 60,46% 73,94% 66,09% 188,87% 2,70% 4,48% 8,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...