Visa allt om Bykärr Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Bykärr Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 111 866 793 451 677 696 546 759 528 922
Övrig omsättning - - 16 - - - 99 - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 37 117 58 -95 4 5 -80 -26 12 21
Resultat efter finansnetto 38 125 50 -88 3 4 -77 38 -6 10
Årets resultat 28 120 50 -88 3 4 -77 37 -6 10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 45 16 45 86 136 186 227 203 206
Omsättningstillgångar 231 362 255 192 207 187 139 184 156 192
Tillgångar 367 407 271 237 293 323 325 411 359 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 179 59 9 97 94 90 167 130 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 71 43 50 50 37 31 16 69 82
Kortfristiga skulder 129 158 169 178 147 192 204 228 160 180
Skulder och eget kapital 367 407 271 237 293 323 325 411 359 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 160 - 0 0 190 192 70 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 184 185 0 80 158 160 0 0 52 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 72 64 43 74 61 70 65 43 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 111 866 809 451 677 696 645 759 528 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 111 866 793 451 677 696 546 759 528 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 268 263 238 129 233 235 277 259 166 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 121 75 -54 54 55 -30 41 61 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,29% 9,21% 75,83% -33,38% -2,73% 27,47% -28,06% 43,75% -42,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,63% 31,94% 22,51% -35,02% 2,73% 2,48% -23,08% 10,22% 3,34% 5,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% 15,01% 7,69% -18,40% 1,18% 1,15% -13,74% 5,53% 2,27% 2,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,77% 68,01% 63,43% 68,07% 81,83% 80,60% 76,56% 72,73% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,18% 23,56% 10,84% 3,10% 8,86% -0,72% -11,90% -5,80% -0,76% 1,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,40% 43,98% 21,77% 3,80% 33,11% 29,10% 27,69% 40,63% 36,21% 34,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,24% 205,70% 117,16% 66,85% 140,82% 97,40% 68,14% 80,70% 97,50% 106,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...