Visa allt om Färgboden Eilert André & Son Aktiebolag
Visa allt om Färgboden Eilert André & Son Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 168 396 519 700 786 806 1 081 1 108 1 194 1 381
Övrig omsättning - - - - 9 - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 120 -10 62 324 24 43 36 -18 24
Resultat efter finansnetto -46 120 -9 59 320 19 27 14 -39 4
Årets resultat -21 77 -9 59 320 19 27 14 -39 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 0 2 4 6 8 0 0 0
Omsättningstillgångar 591 664 522 610 542 438 541 453 487 455
Tillgångar 600 676 522 612 546 444 549 453 487 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 559 483 491 432 112 93 66 52 55
Obeskattade reserver 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 124 124 62 0 3
Kortfristiga skulder 62 91 40 120 113 208 332 325 434 397
Skulder och eget kapital 600 676 522 612 546 444 549 453 487 455
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 136 186 0 198 198 198 216 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 48 16 17 16 16 16 18 17 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 6 49 114 47 119 111 115 122 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 168 396 519 700 795 806 1 083 1 108 1 194 1 381
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 168 396 519 700 786 806 1 081 1 108 1 194 1 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 16 57 201 288 63 333 325 332 358 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 122 -8 64 326 26 45 36 -18 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,58% -23,70% -25,86% -10,94% -2,48% -25,44% -2,44% -7,20% -13,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,67% 17,75% -1,72% 10,13% 59,34% 5,41% 7,83% 7,95% -3,70% 5,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,38% 30,30% -1,73% 8,86% 41,22% 2,98% 3,98% 3,25% -1,51% 1,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,76% 63,13% 57,80% 65,86% 64,38% 60,42% 47,09% 47,02% 41,37% 40,62%
Rörelsekapital/omsättning 314,88% 144,70% 92,87% 70,00% 54,58% 28,54% 19,33% 11,55% 4,44% 4,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,83% 85,58% 92,53% 80,23% 79,12% 25,23% 16,94% 14,57% 10,68% 12,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 787,10% 602,20% 927,50% 358,33% 317,70% 104,33% 95,78% 61,85% 50,69% 41,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...