Visa allt om Nimax Marina Aktiebolag
Visa allt om Nimax Marina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 79 070 63 181 39 822 59 895 84 174 87 544 76 409 64 124 138 052 124 977
Övrig omsättning 395 387 316 1 420 2 720 4 803 3 509 3 518 1 400 2 931
Rörelseresultat (EBIT) 735 1 037 -962 -6 486 310 -725 -2 331 -3 065 -695 3 535
Resultat efter finansnetto -705 1 037 -957 -6 638 11 -845 -2 465 -3 541 -1 547 2 961
Årets resultat -19 772 43 -6 638 11 -845 -2 465 -1 831 -554 1 169
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 861 380 415 710 791 1 243 1 714 2 188 2 654 3 144
Omsättningstillgångar 13 141 9 542 14 218 7 376 29 145 26 716 24 023 15 855 34 695 19 045
Tillgångar 14 002 9 922 14 633 8 086 29 936 27 958 25 737 18 043 37 349 22 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 946 965 193 150 151 140 985 1 610 3 441 3 755
Obeskattade reserver 0 265 0 0 0 0 0 0 1 690 2 541
Avsättningar (tkr) 1 914 0 0 300 0 0 0 0 20 45
Långfristiga skulder 0 0 0 0 300 300 300 2 140 2 140 2 140
Kortfristiga skulder 11 142 8 692 14 440 7 636 29 484 27 518 24 452 14 293 30 057 13 708
Skulder och eget kapital 14 002 9 922 14 633 8 086 29 936 27 958 25 737 18 043 37 349 22 189
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 152 682 890 0 - 0 678 449 640 987
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 751 1 380 1 242 3 543 3 787 4 152 2 563 1 957 3 385 2 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 050 879 826 1 211 1 328 1 370 1 050 753 1 347 1 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 79 465 63 568 40 138 61 315 86 894 92 347 79 918 67 642 139 452 127 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 5 5 6 8 6 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 768 21 060 13 274 11 979 16 835 14 591 9 551 10 687 15 339 13 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 988 980 986 960 1 064 947 557 554 621 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 821 1 143 -860 -6 186 612 105 -1 585 -2 245 57 4 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,15% 58,66% -33,51% -28,84% -3,85% 14,57% 19,16% -53,55% 10,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,25% 10,46% -6,53% -80,18% 1,08% -2,54% -9,05% -16,83% -1,75% 15,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,93% 1,64% -2,40% -10,82% 0,38% -0,81% -3,05% -4,74% -0,47% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,85% 12,23% 11,62% 1,28% 7,99% 8,52% 7,75% 4,71% 7,31% 9,12%
Rörelsekapital/omsättning 2,53% 1,35% -0,56% -0,43% -0,40% -0,92% -0,56% 2,44% 3,36% 4,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,76% 11,81% 1,32% 1,86% 0,50% 0,50% 3,83% 8,92% 12,47% 25,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,71% 27,08% 17,87% 22,16% 12,09% 19,99% 10,26% 39,94% 33,89% 19,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...