Visa allt om Svenska Brandslangsfabriken Aktiebolag
Visa allt om Svenska Brandslangsfabriken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 152 61 368 37 850 57 884 17 049 29 476 26 378 26 804 26 890 20 914
Övrig omsättning 122 12 - 82 - 2 - 137 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 377 16 921 10 374 20 023 3 802 7 287 4 828 5 570 5 669 3 263
Resultat efter finansnetto 8 591 16 914 10 416 20 193 3 827 7 312 4 835 5 580 5 742 3 286
Årets resultat 3 438 2 822 673 10 790 2 062 5 378 3 507 4 094 4 084 2 347
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 770 4 267 4 481 12 007 3 219 3 232 3 238 3 338 3 629 3 688
Omsättningstillgångar 25 243 29 387 36 303 23 266 11 181 15 414 14 152 16 485 12 740 9 324
Tillgångar 29 014 33 654 40 785 35 274 14 400 18 647 17 390 19 824 16 369 13 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 967 10 529 7 706 21 034 10 244 13 552 11 674 12 167 11 073 9 189
Obeskattade reserver 8 450 8 301 7 039 6 925 1 404 380 375 321 312 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 597 14 825 26 039 7 315 2 752 4 715 5 341 7 335 4 984 3 553
Skulder och eget kapital 29 014 33 654 40 785 35 274 14 400 18 647 17 390 19 824 16 369 13 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 981 978 931 739
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 128 153 153 106
Löner till övriga anställda - 5 364 4 663 5 935 2 234 3 626 2 585 2 655 2 257 2 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 182 1 798 2 410 982 1 400 1 356 1 297 1 309 1 499
Utdelning till aktieägare 0 0 0 14 000 0 5 370 3 500 4 000 3 000 2 200
Omsättning 39 274 61 380 37 850 57 966 17 049 29 478 26 378 26 941 26 916 20 914
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 11 9 10 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 559 5 114 3 154 5 262 1 894 2 948 2 638 2 680 2 689 2 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 642 556 776 361 509 489 490 460 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 933 17 507 10 883 20 576 4 004 7 569 5 119 5 941 6 040 3 620
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,20% 62,13% -34,61% 239,52% -42,16% 11,74% -1,59% -0,32% 28,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,77% 50,46% 25,58% 57,48% 26,60% 39,31% 27,86% 28,20% 35,11% 25,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,06% 27,67% 27,57% 35,03% 22,46% 24,87% 18,36% 20,86% 21,37% 15,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,62% 47,40% 53,84% 57,11% 58,50% 52,60% 50,20% 51,96% 52,28% 50,69%
Rörelsekapital/omsättning 47,62% 23,73% 27,12% 27,56% 49,44% 36,30% 33,40% 34,14% 28,84% 27,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,86% 50,53% 32,36% 74,10% 78,32% 74,18% 68,72% 62,57% 69,02% 72,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,02% 153,20% 115,91% 247,27% 260,32% 235,89% 188,69% 173,72% 174,14% 165,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...