Visa allt om Reftele Gjuteri AB
Visa allt om Reftele Gjuteri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 212 13 488 12 519 11 832 14 341 8 961 0 0 1 501 1 722
Övrig omsättning 835 85 103 5 120 63 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 679 709 691 131 754 271 -33 -16 389 526
Resultat efter finansnetto 489 434 350 -250 339 4 -59 340 311 509
Årets resultat 309 334 175 6 176 3 0 442 159 272
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 197 3 421 3 516 3 636 3 851 4 247 1 480 1 480 1 480 2 380
Omsättningstillgångar 4 147 5 055 4 016 4 219 4 424 4 518 672 1 185 1 380 331
Tillgångar 7 343 8 476 7 532 7 855 8 275 8 765 2 152 2 665 2 860 2 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 232 1 156 822 647 641 465 1 212 1 213 1 116 957
Obeskattade reserver 478 389 394 294 560 470 234 297 407 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 900 3 189 3 643 3 776 4 190 4 427 691 842 900 91
Kortfristiga skulder 2 733 3 741 2 673 3 138 2 884 3 403 14 314 438 1 339
Skulder och eget kapital 7 343 8 476 7 532 7 855 8 275 8 765 2 152 2 665 2 860 2 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 260 434 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 963 2 759 3 241 3 791 2 524 1 580 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 303 1 182 1 344 1 416 1 318 865 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
Omsättning 13 047 13 573 12 622 11 837 14 461 9 024 0 0 1 501 1 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 10 12 13 9 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 221 1 499 1 252 986 1 103 996 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 441 464 439 398 325 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 863 893 876 317 1 150 682 -33 -16 389 526
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,46% 7,74% 5,81% -17,50% 60,04% - - -100,00% -12,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,27% 8,39% 9,20% 1,74% 9,24% 3,10% - - 13,60% 19,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,58% 5,27% 5,54% 1,16% 5,33% 3,04% - - 25,92% 30,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,74% 56,56% 56,81% 62,99% 59,61% 56,43% - - 27,45% 31,36%
Rörelsekapital/omsättning 11,58% 9,74% 10,73% 9,14% 10,74% 12,44% - - 62,76% -58,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,86% 17,22% 14,99% 11,00% 12,73% 9,26% 64,33% 53,54% 49,27% 43,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,36% 81,96% 66,33% 49,62% 73,72% 67,15% 4 800,00% 377,39% 315,07% 24,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...