Visa allt om Ronnie Ekman Aktiebolag
Visa allt om Ronnie Ekman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 898 3 070 919 1 374 3 956 2 757 2 050 7 946 4 118 5 641
Övrig omsättning 43 34 45 10 - 2 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 80 -44 -89 9 407 -11 344 127 261
Resultat efter finansnetto 12 64 -71 -129 -25 359 -59 326 108 252
Årets resultat 9 54 -31 3 24 218 -6 180 77 124
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 17 49 49 83 0 10 26 42 58
Omsättningstillgångar 1 289 810 980 1 163 1 350 1 434 1 233 1 577 1 313 1 480
Tillgångar 1 289 827 1 029 1 212 1 433 1 434 1 244 1 603 1 356 1 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 694 685 631 662 659 635 416 422 542 465
Obeskattade reserver 0 0 0 40 175 235 140 194 114 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 559 59 345 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 83 54 510 599 564 687 987 700 960
Skulder och eget kapital 1 289 827 1 029 1 212 1 433 1 434 1 244 1 603 1 356 1 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 323 171 163 216 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 70 77 145 220 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 22 24 47 69 116 68 68 84 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 941 3 104 964 1 384 3 956 2 759 2 080 7 946 4 118 5 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 898 3 070 919 1 374 3 956 - 2 050 7 946 4 118 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 112 93 99 202 303 - 246 238 312 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 84 -24 -73 30 417 5 360 143 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,18% 234,06% -33,11% -65,27% 43,49% 34,49% -74,20% 92,96% -27,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,64% 10,04% -4,28% -7,34% 1,40% 28,38% -0,80% 22,58% 12,09% 19,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 2,70% -4,79% -6,48% 0,51% 14,76% -0,49% 4,56% 3,98% 5,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,14% 25,02% 78,78% 63,10% 24,67% 55,82% 36,63% 12,58% 20,30% 14,94%
Rörelsekapital/omsättning 66,02% 23,68% 100,76% 47,53% 18,98% 31,56% 26,63% 7,43% 14,89% 9,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,84% 82,83% 61,32% 57,19% 54,99% 56,36% 41,73% 35,25% 46,02% 35,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 066,67% 519,28% 788,89% 94,51% 76,29% 108,87% 70,45% 27,05% 43,43% 18,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...