Visa allt om Snättringe Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 146 9 196 13 417 12 461 12 404 12 009 11 862 13 055 16 061 13 412
Övrig omsättning 797 66 0 10 15 0 1 39 0 35
Rörelseresultat (EBIT) 1 107 -1 007 877 854 953 753 489 940 1 650 460
Resultat efter finansnetto 1 107 -1 012 876 852 953 754 492 963 1 685 522
Årets resultat 1 088 -1 012 688 663 739 1 842 352 700 1 130 353
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 0 18 36 54 72 78 38 102 183
Omsättningstillgångar 3 175 2 382 3 236 3 401 3 683 3 876 3 885 4 521 4 656 4 374
Tillgångar 3 198 2 382 3 254 3 437 3 737 3 948 3 964 4 559 4 758 4 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 866 778 1 790 1 901 2 039 2 099 1 057 1 505 1 604 1 074
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 613 1 582 1 528 1 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 333 1 604 1 465 1 536 1 699 1 848 1 293 1 472 1 625 2 184
Skulder och eget kapital 3 198 2 382 3 254 3 437 3 737 3 948 3 964 4 559 4 758 4 558
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 040 3 240 3 116 3 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 153 1 188 1 133 1 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 800 800 800 800 800 600
Omsättning 11 943 9 262 13 417 12 471 12 419 12 009 11 863 13 094 16 061 13 447
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 7 7 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 393 1 150 1 677 1 558 1 551 1 716 1 695 1 632 1 785 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 590 656 640 637 641 637 591 515 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 113 -989 895 872 971 773 549 1 004 1 731 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,20% -31,46% 7,67% 0,46% 3,29% 1,24% -9,14% -18,72% 19,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,62% -42,28% 26,95% 24,85% 25,50% 19,10% 12,46% 21,12% 35,41% 11,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,93% -10,95% 6,54% 6,85% 7,68% 6,28% 4,16% 7,38% 10,49% 3,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,26% 51,57% 53,10% 55,25% 55,27% 49,51% 47,74% 48,53% 44,41% 50,37%
Rörelsekapital/omsättning 16,53% 8,46% 13,20% 14,97% 15,99% 16,89% 21,85% 23,36% 18,87% 16,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,35% 32,66% 55,01% 55,31% 54,56% 53,17% 58,40% 60,08% 58,76% 44,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,11% 145,07% 215,63% 218,49% 213,07% 208,71% 296,91% 302,99% 284,68% 199,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!