Visa allt om S. Sollenberg Verktygsaktiebolag
Visa allt om S. Sollenberg Verktygsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 305 5 079 5 062 5 248 6 162 6 231 7 453 9 012 10 246 8 623
Övrig omsättning 104 95 93 113 109 85 82 122 98 101
Rörelseresultat (EBIT) -180 139 222 -731 -783 -721 161 1 509 143 1 191
Resultat efter finansnetto -253 140 224 -794 -767 -520 139 1 559 166 1 197
Årets resultat -253 132 224 -353 -17 -29 152 981 137 848
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 162 1 235 1 315 1 385 1 529 2 148 2 452 2 054 2 127 2 088
Omsättningstillgångar 3 275 3 805 3 000 3 343 4 294 4 486 5 179 6 564 6 161 6 327
Tillgångar 4 436 5 040 4 315 4 728 5 822 6 634 7 631 8 618 8 288 8 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 124 3 378 3 246 3 022 3 374 3 392 3 721 4 569 4 088 4 751
Obeskattade reserver 0 0 0 0 441 1 195 1 687 1 754 1 561 1 582
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 539 657 1 080 1 297 1 247 1 283 781 569 218
Kortfristiga skulder 1 312 1 124 412 626 709 800 940 1 514 2 070 1 864
Skulder och eget kapital 4 436 5 040 4 315 4 728 5 822 6 634 7 631 8 618 8 288 8 415
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 32 384 748 671 688 807 712
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 950 981 1 014 1 233 1 382 788 784 897 945 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 356 421 429 549 871 855 890 931 987 810
Utdelning till aktieägare 2 700 0 0 0 0 0 300 1 000 500 800
Omsättning 5 409 5 174 5 155 5 361 6 271 6 316 7 535 9 134 10 344 8 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 768 1 693 1 266 1 050 1 232 1 246 1 491 1 802 2 049 1 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 505 395 382 548 499 486 517 560 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -106 210 303 -550 -664 -629 262 1 623 251 1 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,45% 0,34% -3,54% -14,83% -1,11% -16,40% -17,30% -12,04% 18,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,06% 2,78% 5,19% -15,44% -13,12% -6,96% 2,50% 18,48% 2,22% 14,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,39% 2,76% 4,43% -13,91% -12,40% -7,41% 2,56% 17,68% 1,80% 14,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,72% 49,89% 50,95% 43,67% 51,87% 46,80% 51,36% 62,02% 42,44% 53,02%
Rörelsekapital/omsättning 37,00% 52,79% 51,13% 51,77% 58,18% 59,16% 56,88% 56,04% 39,93% 51,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,42% 67,02% 75,23% 63,92% 63,54% 64,41% 65,05% 67,67% 62,89% 69,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,21% 137,72% 191,75% 122,84% 233,99% 245,88% 243,83% 232,50% 151,45% 190,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...