Visa allt om Kanata Holding AB
Visa allt om Kanata Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 5 164 5 773 6 303 4 019 4 217 3 275 1 623 175
Övrig omsättning - - - - - - - - 615 -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -146 732 427 894 381 804 414 931 -545
Resultat efter finansnetto 16 1 219 832 444 908 231 907 440 999 -506
Årets resultat 99 1 250 627 360 506 119 752 440 780 -513
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 198 50 9 18 27 36 0 0 269
Omsättningstillgångar 1 771 2 015 2 226 1 559 1 942 1 178 1 385 1 242 2 790 1 637
Tillgångar 1 969 2 213 2 276 1 568 1 960 - 1 420 1 242 2 790 1 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 374 1 943 863 486 626 305 936 584 2 513 1 884
Obeskattade reserver 158 244 244 244 244 86 86 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 437 25 1 168 837 1 089 786 397 658 276 22
Skulder och eget kapital 1 969 2 213 2 276 1 568 1 960 1 177 1 420 1 242 2 790 1 906
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 315 397 459 375 339 80 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 75 628 1 283 1 159 340 459 122 34 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 28 197 484 505 251 322 145 36 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 250 500 185 750 400 2 370 150
Omsättning 0 0 5 164 5 773 6 303 4 019 4 217 3 275 2 238 175
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 5 5 3 3 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 721 1 155 1 261 1 340 1 406 1 638 1 623 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 103 294 440 444 363 398 321 169 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 -146 741 436 903 390 813 414 931 -518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -10,55% -8,41% 56,83% -4,70% 28,76% 101,79% 827,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 38,75% 28,64% 46,58% - 63,94% 35,67% 35,81% -26,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 17,08% 7,78% 14,49% 9,83% 21,53% 13,53% 61,55% -289,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 68,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 20,49% 12,51% 13,53% 9,75% 23,43% 17,83% 154,90% 922,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,04% 96,40% 46,28% 43,13% 41,11% - 70,38% 47,02% 90,07% 98,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 405,26% 8 060,00% 190,58% 186,26% 178,33% 149,87% 348,87% 188,75% 1 010,87% 7 318,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...