Visa allt om Fresenius Medical Care Sverige AB
Visa allt om Fresenius Medical Care Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 229 569 237 149 238 112 235 328 240 327 228 984 156 472 146 506 124 048 136 701
Övrig omsättning 2 879 23 230 4 128 3 663 6 331 3 824 1 573 6 349 7 661 1 572
Rörelseresultat (EBIT) 22 165 30 674 1 016 17 114 34 253 4 008 11 445 1 814 7 381 5 262
Resultat efter finansnetto 22 167 30 720 1 051 17 420 34 485 4 145 11 509 1 987 8 453 5 841
Årets resultat 15 055 18 805 2 049 11 128 21 558 2 894 7 940 2 899 5 226 3 806
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 533 49 563 44 161 40 102 42 999 40 214 33 385 31 544 24 327 19 219
Omsättningstillgångar 91 176 77 042 75 067 68 556 63 607 64 055 38 343 63 301 68 223 72 001
Tillgångar 130 709 126 605 119 228 108 659 106 606 104 269 71 728 94 844 92 550 91 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 277 76 223 59 017 63 968 60 993 39 436 36 541 28 601 25 702 24 476
Obeskattade reserver 31 078 28 320 21 796 23 473 20 466 14 451 14 465 13 907 16 090 15 135
Avsättningar (tkr) 533 533 470 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 320 301 301 338 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 821 21 530 37 945 20 898 24 846 50 082 20 384 52 336 50 758 51 609
Skulder och eget kapital 130 709 126 605 119 228 108 659 106 606 104 269 71 728 94 844 92 550 91 220
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 227 2 783 0 1 966 2 019 2 248 1 846 530 1 661 1 563 2 210
Varav tantiem till styrelse & VD 654 501 0 369 670 404 - 666 545 987
Löner till övriga anställda 23 104 23 836 25 036 32 591 30 099 27 779 14 421 11 349 9 423 9 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 2 018 - 462 191 1 176
Sociala kostnader 11 564 11 654 10 638 10 606 10 085 9 353 7 371 6 656 6 039 6 065
Utdelning till aktieägare 15 000 14 000 1 600 7 000 8 153 0 0 844 0 4 000
Omsättning 232 448 260 379 242 240 238 991 246 658 232 808 158 045 152 855 131 709 138 273
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 46 46 47 41 40 32 29 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 991 5 155 5 176 5 007 5 862 5 725 4 890 5 052 5 169 6 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 878 884 795 761 810 780 764 745 786 872
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 772 45 783 13 108 28 327 44 959 11 660 16 336 5 900 10 333 7 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,20% -0,40% 1,18% -2,08% 4,95% 46,34% 6,80% 18,10% -9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,97% 24,27% 0,92% 16,03% 32,35% 4,10% 16,05% 2,10% 9,14% 6,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,66% 12,96% 0,46% 7,40% 14,35% 1,87% 7,36% 1,36% 6,82% 4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,04% 47,32% 40,61% 45,19% 48,80% 36,81% 47,17% 34,52% 36,79% 32,62%
Rörelsekapital/omsättning 30,21% 23,41% 15,59% 20,25% 16,13% 6,10% 11,48% 7,48% 14,08% 14,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,67% 77,65% 63,76% 75,72% 71,36% 48,04% 65,81% 40,96% 40,29% 38,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 337,54% 274,64% 143,03% 242,19% 189,57% 93,19% 118,93% 96,77% 108,45% 105,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...