Visa allt om Volvo Logistics Aktiebolag
Visa allt om Volvo Logistics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 300 950 5 380 151 5 084 447 5 164 350 6 972 205 8 355 694 8 653 916 6 521 203 4 699 774 6 951 650
Övrig omsättning 50 521 3 359 19 082 52 135 8 982 22 687 6 563 12 877 5 284 33 475
Rörelseresultat (EBIT) 17 111 245 396 -150 461 -180 167 181 359 122 140 224 306 167 400 -32 059 -61 309
Resultat efter finansnetto 10 258 244 303 -159 509 -183 083 191 776 131 031 236 117 168 252 -33 196 -46 230
Årets resultat 5 202 5 203 4 650 2 355 2 128 -514 139 290 106 775 -26 893 -36 693
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 572 502 065 581 243 601 057 703 949 698 285 643 940 383 702 287 908 443 581
Omsättningstillgångar 2 105 995 1 663 668 1 716 969 2 225 475 3 264 396 2 568 885 3 493 805 2 653 472 2 049 945 2 024 169
Tillgångar 2 671 567 2 165 733 2 298 212 2 826 532 3 968 345 3 267 170 4 137 745 3 037 174 2 337 853 2 467 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 771 109 863 104 707 100 057 97 702 95 575 96 089 95 489 97 045 118 155
Obeskattade reserver 115 025 96 756 140 092 188 746 167 496 140 153 83 128 36 547 7 008 6 231
Avsättningar (tkr) 8 314 8 257 8 890 27 449 25 097 35 130 36 122 14 990 13 392 23 820
Långfristiga skulder 5 755 3 819 2 943 858 2 076 1 792 784 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 427 702 1 947 038 2 041 580 2 509 422 3 675 974 2 994 520 3 921 622 2 890 148 2 220 408 2 319 544
Skulder och eget kapital 2 671 567 2 165 733 2 298 212 2 826 532 3 968 345 3 267 170 4 137 745 3 037 174 2 337 853 2 467 750
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 987 0 - - 1 424 1 343 5 306 4 267 3 149 5 167
Varav tantiem till styrelse & VD 567 - - - 259 488 1 664 1 354 402 2 493
Löner till övriga anställda 138 747 130 083 164 869 223 664 241 118 281 900 293 831 280 185 247 799 243 861
Varav resultatlön till övriga anställda 4 005 - 4 113 - - 2 970 8 666 4 574 2 442 689
Sociala kostnader 66 695 69 784 78 618 104 171 101 558 91 618 93 118 112 833 94 824 127 359
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 351 471 5 383 510 5 103 529 5 216 485 6 981 187 8 378 381 8 660 479 6 534 080 4 705 058 6 985 125
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 245 247 308 454 599 716 670 581 638 680
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 25 718 21 782 16 508 11 375 11 640 11 670 12 916 11 224 7 366 10 223
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 843 809 791 722 574 524 585 684 542 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 736 456 420 64 783 44 333 375 894 325 181 406 036 309 324 126 000 130 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,11% 5,82% -1,55% -25,93% -16,56% -3,45% 32,70% 38,76% -32,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 11,33% -6,55% -6,28% 4,86% 4,08% 5,74% 5,61% -1,32% -1,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,28% 4,56% -2,96% -3,44% 2,77% 1,60% 2,74% 2,61% -0,66% -0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,68% 6,44% -0,81% 0,60% 5,75% 4,50% 5,96% 4,69% 2,62% 2,37%
Rörelsekapital/omsättning -5,11% -5,27% -6,38% -5,50% -5,90% -5,09% -4,94% -3,63% -3,63% -4,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,65% 8,56% 9,31% 8,75% 5,75% 6,09% 3,80% 4,03% 4,37% 4,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,75% 85,45% 84,10% 88,68% 88,80% 85,79% 89,09% 91,81% 92,32% 87,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...