Visa allt om Luwasa Greenstyling AB
Visa allt om Luwasa Greenstyling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 004 8 153 7 794 7 885 8 347 8 355 6 874 6 472 7 346 6 911
Övrig omsättning 24 4 84 18 291 272 - - - 59
Rörelseresultat (EBIT) 1 074 354 285 251 244 180 -516 439 335 -99
Resultat efter finansnetto 1 074 364 301 269 259 251 -436 536 456 8
Årets resultat 610 305 220 201 186 174 86 283 226 132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 112 238 404 603 2 735 2 631 1 927 1 944 1 948
Omsättningstillgångar 3 443 2 938 5 619 5 677 5 953 4 302 3 589 3 916 3 877 3 475
Tillgångar 3 595 3 050 5 858 6 081 6 556 7 037 6 220 5 842 5 821 5 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 665 1 805 2 751 2 980 2 779 2 593 2 419 2 533 2 651 2 425
Obeskattade reserver 279 0 40 40 40 40 40 603 463 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 431 886 899 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 651 1 244 3 067 3 054 3 306 3 517 2 863 2 706 2 708 2 657
Skulder och eget kapital 3 595 3 050 5 858 6 081 6 556 7 037 6 220 5 842 5 821 5 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 434 500 429 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 200
Löner till övriga anställda - 2 841 2 822 2 727 3 221 2 949 2 350 1 919 2 094 1 862
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 080 989 1 000 1 229 1 108 1 014 947 948 1 005
Utdelning till aktieägare 1 000 750 1 250 450 0 0 0 200 400 0
Omsättning 8 028 8 157 7 878 7 903 8 638 8 627 6 874 6 472 7 346 6 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 9 9 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 001 1 019 974 986 927 928 859 925 1 049 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 496 474 467 494 446 474 483 503 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 146 481 474 489 476 374 -400 456 353 -63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,83% 4,61% -1,15% -5,53% -0,10% 21,54% 6,21% -11,90% 6,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,87% 11,93% 5,14% 4,42% 4,01% 3,94% -6,77% 9,17% 7,82% 0,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,42% 4,46% 3,86% 3,41% 3,15% 3,32% -6,12% 8,28% 6,19% 0,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,27% 81,86% 83,10% 82,97% 82,05% 77,77% 86,27% 86,50% 81,47% 81,84%
Rörelsekapital/omsättning 22,39% 20,78% 32,74% 33,27% 31,71% 9,40% 10,56% 18,70% 15,91% 11,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,37% 59,18% 47,49% 49,52% 42,84% 37,27% 39,36% 50,97% 51,27% 49,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,46% 213,50% 171,05% 174,17% 171,32% 113,85% 109,85% 127,83% 126,59% 116,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...