Visa allt om AB Göta kanalbolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 37 162 37 024 35 069 34 959 33 617 37 240 35 173 36 424 35 284 38 005
Övrig omsättning 12 981 13 684 12 085 27 397 39 635 34 131 35 061 38 889 19 309 19 386
Rörelseresultat (EBIT) 214 135 85 -2 597 98 -235 -777 -330 -12 -60
Resultat efter finansnetto 92 18 7 -2 776 13 6 44 39 108 109
Årets resultat 92 22 2 -2 782 1 69 27 20 78 73
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 512 55 615 57 490 50 953 54 017 45 661 44 775 44 222 42 879 40 799
Omsättningstillgångar 29 941 47 840 8 135 6 809 8 711 11 718 21 581 21 320 13 516 13 931
Tillgångar 83 453 103 455 65 625 57 762 62 728 57 379 66 356 65 542 56 395 54 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 429 39 337 39 315 39 313 42 095 42 094 42 025 41 998 41 978 41 900
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 260 819
Kortfristiga skulder 44 024 64 118 26 310 18 449 20 633 15 285 24 331 23 544 14 157 12 011
Skulder och eget kapital 83 453 103 455 65 625 57 762 62 728 57 379 66 356 65 542 56 395 54 730
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 917 1 871 1 734 1 487 1 477 1 464 1 463 1 328 1 250 1 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 16 366 15 752 14 530 13 973 14 321 13 825 13 653 14 484 13 939 15 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 174 7 815 6 939 6 144 5 209 5 082 5 030 4 867 5 214 5 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 143 50 708 47 154 62 356 73 252 71 371 70 234 75 313 54 593 57 391
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 39 38 37 40 39 40 42 43 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 906 949 923 945 840 955 879 867 821 826
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 665 635 603 536 563 524 512 474 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 383 3 322 3 236 68 2 428 1 790 1 058 1 761 2 312 2 084
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,37% 5,57% 0,31% 3,99% -9,73% 5,88% -3,43% 3,23% -7,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,26% 0,14% 0,14% -4,49% 0,42% 0,03% 0,11% 0,08% 0,22% 0,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,58% 0,38% 0,27% -7,42% 0,79% 0,05% 0,21% 0,15% 0,35% 0,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -37,90% -43,97% -51,83% -33,30% -35,46% -9,58% -7,82% -6,11% -1,82% 5,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,25% 38,02% 59,91% 68,06% 67,11% 73,36% 63,33% 64,08% 74,44% 76,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,94% 73,59% 28,16% 32,80% 38,47% 71,13% 85,00% 86,86% 90,73% 109,28%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...