Visa allt om Skandinavisk Skeppshandel Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Skandinavisk Skeppshandel Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 10 963 5 829 7 055 11 041 10 654 13 656 11 775 10 082 10 383 11 607
Övrig omsättning 4 - 23 173 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 -918 -758 270 156 795 461 590 145 -1 044
Resultat efter finansnetto 55 -909 -719 300 166 686 458 583 135 -1 023
Årets resultat 55 -909 -542 227 120 397 160 285 106 -325
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 139 1 261 1 396 1 466 1 506 1 633 137 121 171 339
Omsättningstillgångar 1 285 1 378 2 563 3 391 4 033 3 999 3 774 3 130 2 473 2 859
Tillgångar 2 424 2 639 3 959 4 858 5 539 5 632 3 912 3 251 2 644 3 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 441 1 351 1 892 2 365 2 245 1 849 1 688 1 403 1 297
Obeskattade reserver 0 0 0 177 177 177 177 177 16 0
Avsättningar (tkr) 1 392 1 579 1 747 1 835 1 891 1 852 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 619 862 953 1 105 1 357 1 886 1 385 1 225 1 901
Skulder och eget kapital 2 424 2 639 3 959 4 858 5 539 5 632 3 912 3 251 2 644 3 198
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 256 256 277 220 249 197 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 034 1 283 1 508 1 246 1 242 1 060 919 834 742 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 381 497 574 593 603 568 469 428 372 1 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0
Omsättning 10 967 5 829 7 078 11 214 10 654 13 656 11 775 10 082 10 383 11 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 654 1 943 1 764 2 760 2 131 3 414 2 944 2 016 2 077 2 321
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 588 532 540 450 491 407 327 286 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 -910 -747 292 178 816 547 697 322 -868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 88,08% -17,38% -36,10% 3,63% -21,98% 15,97% 16,79% -2,90% -10,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,46% -33,38% -18,14% 6,30% 3,52% 12,34% 12,09% 18,36% 5,71% -31,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,99% -15,11% -10,18% 2,77% 1,83% 5,09% 4,02% 5,92% 1,45% -8,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,51% 26,73% 31,58% 31,69% 31,73% 27,31% 27,86% 31,96% 28,62% 27,46%
Rörelsekapital/omsättning 6,83% 13,02% 24,11% 22,08% 27,48% 19,35% 16,03% 17,31% 12,02% 8,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,50% 16,71% 34,12% 41,63% 45,05% 42,12% 50,52% 55,84% 53,50% 40,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,54% 178,19% 249,30% 302,94% 324,43% 267,80% 183,46% 189,31% 167,51% 140,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...