Visa allt om Volvo Bussar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9 416 366 7 406 405 9 117 808 8 776 835 7 876 142 6 240 877 6 949 527 7 275 344 9 862 860 8 687 200
Övrig omsättning 743 880 787 134 752 305 320 606 480 919 396 896 313 789 219 828 203 161 128 881
Rörelseresultat (EBIT) -161 414 -753 775 -303 156 -546 157 -435 644 -1 034 614 -1 088 447 -1 126 997 -541 266 -282 361
Resultat efter finansnetto -70 516 -761 631 -316 391 -549 295 -472 835 -1 067 236 -1 141 786 -1 125 577 -531 526 -281 621
Årets resultat 384 436 29 169 139 258 -34 165 493 100 -73 938 -4 021 -95 010 -394 588 -209 366
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 799 375 3 672 398 2 166 715 2 156 321 2 296 529 2 363 290 1 844 546 679 976 610 411 614 922
Omsättningstillgångar 6 799 870 5 891 792 5 016 509 5 550 332 7 366 691 3 625 660 4 213 615 4 862 560 4 906 358 4 932 517
Tillgångar 10 599 245 9 564 190 7 183 224 7 706 653 9 663 220 5 988 950 6 058 161 5 542 536 5 516 769 5 547 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 087 017 2 703 681 2 313 689 2 173 950 2 212 028 1 724 931 1 842 511 1 847 026 1 941 355 1 932 910
Obeskattade reserver 51 022 47 438 48 715 62 516 76 678 44 720 46 674 53 128 57 535 58 780
Avsättningar (tkr) 1 313 861 1 519 014 1 920 435 1 596 753 1 458 586 928 588 1 026 373 891 969 768 389 718 084
Långfristiga skulder 1 971 592 2 013 295 508 850 614 088 479 656 714 269 62 664 58 089 2 113 0
Kortfristiga skulder 4 175 753 3 280 762 2 391 535 3 259 346 5 436 272 2 576 442 3 079 939 2 692 324 2 747 377 2 837 665
Skulder och eget kapital 10 599 245 9 564 190 7 183 224 7 706 653 9 663 220 5 988 950 6 058 161 5 542 536 5 516 769 5 547 439
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 7 115 6 986 7 920 4 654 4 758 3 876 1 845 4 222 5 527 4 968
Varav tantiem till styrelse & VD 3 303 3 373 4 419 1 365 1 588 805 119 1 121 1 783 1 539
Löner till övriga anställda 544 642 581 804 572 663 526 944 532 961 515 593 473 101 447 899 439 871 413 024
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 8 031 8 226 - - 5 661 10 738 5 340
Sociala kostnader 318 885 280 120 271 771 268 801 266 164 228 779 197 101 135 093 269 409 208 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 160 246 8 193 539 9 870 113 9 097 441 8 357 061 6 637 773 7 263 316 7 495 172 10 066 021 8 816 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 850 882 876 880 873 867 859 802 782 767
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 078 8 397 10 408 9 974 9 022 7 198 8 090 9 072 12 612 11 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 024 985 973 910 921 863 782 732 914 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 005 -534 739 -166 498 -404 247 -311 072 -904 757 -1 059 678 -1 096 519 -510 700 -250 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,14% -18,77% 3,88% 11,44% 26,20% -10,20% -4,48% -26,23% 13,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,38% -7,87% -4,19% -7,07% -4,48% -17,02% -17,74% -20,11% -9,43% -4,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,43% -10,16% -3,30% -6,21% -5,50% -16,33% -15,46% -15,32% -5,28% -3,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,12% -0,97% 4,97% 5,36% 7,42% -0,46% 0,65% 2,49% 8,67% 9,87%
Rörelsekapital/omsättning 27,87% 35,25% 28,79% 26,10% 24,51% 16,81% 16,31% 29,83% 21,89% 24,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,50% 28,66% 32,74% 28,84% 23,51% 29,38% 31,01% 34,03% 35,96% 35,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,65% 141,76% 172,26% 142,28% 119,79% 109,62% 113,60% 152,95% 145,69% 142,08%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...