Visa allt om SEB Investment Management AB
Visa allt om SEB Investment Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 687 993 3 220 326 2 677 202 2 331 559 2 184 758 2 476 321 2 451 166 1 823 564 1 688 775 2 302 861
Övrig omsättning - - - - - - - - 375 874 111 372
Rörelseresultat (EBIT) 742 970 709 841 333 086 327 653 217 340 241 389 289 612 165 736 506 254 310 706
Resultat efter finansnetto 739 686 708 586 335 909 334 736 228 681 257 093 294 725 171 198 533 923 337 861
Årets resultat 139 548 41 700 0 261 052 168 530 188 537 217 212 126 117 384 406 243 189
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 710 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 216 951 1 455 727 1 018 439 1 154 445 878 500 1 040 820 1 118 554 1 213 298 898 322 865 161
Tillgångar 2 222 661 1 461 045 1 018 439 1 154 445 878 500 1 040 820 1 118 554 1 213 298 898 322 865 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 715 071 468 222 421 009 417 644 413 273 408 058 403 613 400 397 51 718 51 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 507 590 992 823 597 431 736 801 465 227 632 762 714 941 812 901 846 603 813 423
Skulder och eget kapital 2 222 661 1 461 045 1 018 439 1 154 445 878 500 1 040 820 1 118 554 1 213 298 898 322 865 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 845 5 058 5 810 4 864 4 942 5 613 1 417 1 582 3 599 2 738
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 0 1 775 500
Löner till övriga anställda 179 764 99 149 51 469 106 553 124 616 104 368 95 125 110 115 9 703 170 050
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 20 891 39 438 - 0
Sociala kostnader 86 076 59 678 36 724 41 696 51 228 35 825 30 247 33 392 31 694 54 572
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 687 993 3 220 326 2 677 202 2 331 559 2 184 758 2 476 321 2 451 166 1 823 564 2 064 649 2 414 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 114 102 97 98 80 70 67 67 83
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 33 971 28 248 26 247 24 037 22 293 30 954 35 017 27 217 25 206 27 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 992 2 159 1 301 1 578 1 845 1 823 1 830 2 179 1 934 2 739
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 742 970 709 841 333 086 327 653 217 340 241 389 289 612 165 736 506 254 310 706
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,58% 20,29% 14,82% 6,72% -11,77% 1,03% 34,42% 7,98% -26,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,43% 48,58% 33,01% 29,02% 26,12% 24,75% 26,35% 14,23% 59,44% 39,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,85% 22,04% 12,56% 14,37% 10,50% 10,40% 12,03% 9,47% 31,62% 14,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,13% 14,37% 15,73% 17,91% 18,92% 16,48% 16,47% 21,96% 3,06% 2,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,17% 32,05% 41,34% 36,18% 47,04% 39,21% 36,08% 33,00% 5,76% 5,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,05% 146,63% 170,47% 156,68% 188,83% 164,49% 156,45% 149,26% 106,11% 106,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...