Visa allt om LVI Low Vision International Aktiebolag
Visa allt om LVI Low Vision International Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 98 318 92 272 94 744 70 205 65 865 65 146 - 0 - 0
Övrig omsättning 364 357 136 265 1 500 586 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 610 3 188 4 318 7 044 2 797 2 509 5 369 5 519 3 140 4 028
Resultat efter finansnetto 6 547 2 812 4 070 6 655 1 968 3 163 5 196 5 393 2 851 3 824
Årets resultat 4 747 1 375 2 590 4 770 1 238 1 822 3 520 4 077 1 810 3 002
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 984 9 962 10 587 6 849 5 303 2 485 1 333 1 075 900 1 091
Omsättningstillgångar 42 876 45 572 41 087 30 918 33 162 35 905 32 653 28 739 28 049 23 862
Tillgångar 53 860 55 534 51 674 37 767 38 466 38 391 33 986 29 814 28 949 24 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 029 27 042 29 446 28 114 25 235 23 437 22 473 20 212 17 838 16 846
Minoritetsintressen 199 473 0 346 292 242 110 0 0 0
Avsättningar (tkr) 432 406 461 390 421 318 105 302 225 313
Långfristiga skulder 6 002 12 264 5 432 1 015 3 000 5 006 1 059 960 3 321 1 060
Kortfristiga skulder 18 198 15 350 16 334 7 901 9 518 9 388 10 238 8 341 7 564 6 733
Skulder och eget kapital 53 860 55 534 51 674 37 767 38 466 38 391 33 986 29 814 28 949 24 953
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Löner till styrelse & VD 2 466 2 304 3 228 2 418 2 589 2 047 1 938 1 351 1 260 1 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 20 251 21 425 20 379 12 410 12 971 13 533 11 255 10 410 9 241 8 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 521 7 467 7 329 5 859 5 374 5 087 4 690 4 342 3 780 3 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 682 92 629 94 880 70 470 67 365 65 732 - 0 - 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 53 50 39 40 40 37 34 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 006 1 741 1 895 1 800 1 647 1 629 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 598 626 536 544 530 501 487 457 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 032 5 104 6 522 8 299 3 572 3 206 5 852 5 930 3 531 4 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,55% -2,61% - 6,59% 1,10% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 5,79% 8,68% 18,71% 7,31% 9,08% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,84% 3,49% 4,74% 10,07% 4,27% 5,35% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,98% 57,00% 59,41% 63,12% 59,83% 58,37% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 25,10% 32,75% 26,13% 32,79% 35,90% 40,70% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,90% 48,69% 56,98% 74,44% 65,60% 61,05% 66,12% 67,79% 61,62% 67,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,37% 129,08% 112,57% 199,67% 171,29% 167,21% 172,86% 176,57% 164,64% 137,72%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 62 114 62 543 63 177 56 093 57 278 56 137 60 367 57 277 55 337 -
Övrig omsättning 9 10 1 - - - 167 1 471 506 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 105 5 659 5 532 2 496 3 100 3 190 5 210 3 527 3 643 4 774
Resultat efter finansnetto 4 328 5 521 5 664 2 377 5 140 3 192 5 012 3 568 3 776 4 918
Årets resultat 3 388 4 257 4 336 2 444 3 744 2 333 4 221 3 014 2 869 3 761
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 478 20 697 19 690 18 275 17 185 17 587 12 095 10 517 9 158 7 790
Omsättningstillgångar 34 717 32 695 26 114 24 334 25 196 22 723 23 870 25 061 26 846 24 893
Tillgångar 56 195 53 392 45 803 42 609 42 381 40 310 35 966 35 578 36 005 32 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 099 37 299 34 630 31 882 31 026 28 870 28 125 25 492 24 066 22 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 780 0 0 750 1 325 1 605
Avsättningar (tkr) 300 300 300 400 400 400 300 300 250 0
Långfristiga skulder 5 849 7 325 2 003 2 303 2 603 2 897 197 1 293 3 334 215
Kortfristiga skulder 10 948 8 468 8 871 8 024 7 572 8 142 7 343 7 743 7 030 8 077
Skulder och eget kapital 56 195 53 392 45 803 42 609 42 381 40 310 35 966 35 578 36 005 32 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 576 1 404 1 503 - 0 0 1 127 1 307 835 919
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 11 573 11 557 11 207 11 761 12 025 11 507 10 755 10 329 10 719 8 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 746 6 417 5 225 4 931 5 109 4 846 4 991 4 516 4 263 4 011
Utdelning till aktieägare 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588
Omsättning 62 123 62 553 63 178 56 093 57 278 56 137 60 534 58 748 55 843 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 33 32 32 33 32 33 33 32 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 004 1 895 1 974 1 753 1 736 1 754 1 829 1 736 1 729 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 559 569 531 519 517 517 514 508 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 710 6 210 6 539 3 302 3 902 4 017 6 013 3 792 3 919 5 051
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,69% -1,00% 12,63% -2,07% 2,03% -7,01% 5,39% 3,51% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,91% 10,64% 12,53% 6,14% 12,51% 8,09% 14,64% 10,26% 10,88% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,16% 9,09% 9,09% 4,66% 9,25% 5,81% 8,72% 6,37% 7,08% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,82% 54,02% 57,73% 100,00% 36,99% 100,00% 58,36% 54,13% 55,60% -
Rörelsekapital/omsättning 38,27% 38,74% 27,29% 29,08% 30,77% 25,97% 27,38% 30,24% 35,81% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,58% 69,86% 75,61% 74,82% 74,56% 71,62% 78,20% 73,20% 69,49% 73,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,83% 200,50% 146,56% 142,66% 177,02% 141,18% 159,38% 159,41% 160,98% 174,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...