Visa allt om Soundseal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 9 550 8 365 8 800 9 628 7 760 9 412 10 240 9 389 7 775 5 926
Övrig omsättning 7 - - - 80 513 22 10 39 243
Rörelseresultat (EBIT) 365 307 446 1 168 97 1 372 1 368 1 473 403 -1 407
Resultat efter finansnetto 167 -6 78 750 -367 848 744 779 -245 -2 029
Årets resultat 69 -10 56 462 1 522 443 290 -245 -101
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 813 8 765 9 358 9 851 10 339 10 840 11 535 12 255 13 057 14 013
Omsättningstillgångar 2 783 2 163 2 447 2 806 2 313 3 363 2 599 2 677 2 104 1 257
Tillgångar 10 596 10 928 11 804 12 657 12 652 14 203 14 134 14 932 15 161 15 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 025 2 205 2 465 2 910 2 448 2 947 2 926 2 983 2 693 2 938
Obeskattade reserver 562 490 502 508 364 737 582 460 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 050 6 530 6 995 7 415 7 835 8 220 8 640 9 160 10 162 10 590
Kortfristiga skulder 1 959 1 702 1 842 1 825 2 005 2 299 1 986 2 329 2 307 1 743
Skulder och eget kapital 10 596 10 928 11 804 12 657 12 652 14 203 14 134 14 932 15 161 15 271
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 2 468 2 420 2 524 2 601 2 222 1 737 1 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 875 546 786 760 782 765 828
Utdelning till aktieägare 400 250 250 500 0 500 500 500 0 0
Omsättning 9 557 8 365 8 800 9 628 7 840 9 925 10 262 9 399 7 814 6 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 7 7 7 7 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 364 1 394 1 257 1 375 1 109 1 345 1 463 1 565 1 296 1 185
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 613 534 508 478 491 494 507 482 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 066 1 044 1 215 1 951 860 2 147 2 189 2 399 1 385 -400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,17% -4,94% -8,60% 24,07% -17,55% -8,09% 9,06% 20,76% 31,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,02% 2,84% 3,79% 9,24% 0,80% 9,70% 9,69% 9,87% 2,66% -9,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,46% 3,71% 5,08% 12,15% 1,30% 14,63% 13,37% 15,70% 5,18% -23,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,04% 84,42% 85,19% 87,58% 86,46% 87,73% 82,40% 86,23% 81,32% 82,96%
Rörelsekapital/omsättning 8,63% 5,51% 6,88% 10,19% 3,97% 11,30% 5,99% 3,71% -2,61% -8,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,25% 23,67% 24,20% 26,12% 21,59% 24,80% 23,74% 22,25% 17,76% 19,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,04% 97,88% 111,83% 134,19% 95,86% 128,84% 113,04% 83,86% 73,86% 49,68%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...