Visa allt om ASK CHEMICALS SCANDINAVIA Aktiebolag
Visa allt om ASK CHEMICALS SCANDINAVIA Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 66 342 69 336 73 551 71 995 122 146 141 470 126 543 112 729 137 133 138 035
Övrig omsättning 1 190 1 006 1 052 1 312 11 008 15 040 13 597 10 536 5 166 2 554
Rörelseresultat (EBIT) 5 520 2 022 -3 737 -504 5 272 7 726 4 838 1 951 8 921 9 937
Resultat efter finansnetto 5 988 1 835 -2 892 -60 4 989 7 872 5 009 2 037 9 381 10 055
Årets resultat 4 620 1 391 -2 592 -161 3 507 5 555 3 552 1 239 6 625 7 144
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 323 1 787 2 667 1 921 2 809 3 465 3 974 4 926 5 479 4 232
Omsättningstillgångar 34 104 32 936 29 903 34 492 43 659 49 179 37 554 32 949 41 204 36 762
Tillgångar 35 427 34 723 32 570 36 413 46 468 52 644 41 528 37 875 46 683 40 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 736 20 116 18 959 21 705 26 847 29 103 26 584 26 292 29 905 27 320
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 492 1 521 1 551 2 090 2 508 3 005 2 781 2 749 3 072 2 777
Långfristiga skulder 228 11 560 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 971 13 075 11 500 12 618 17 113 20 536 12 163 8 834 13 706 10 897
Skulder och eget kapital 35 427 34 723 32 570 36 413 46 468 52 644 41 528 37 875 46 683 40 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 338 5 684 3 289 3 101 3 124 2 903 3 109 2 784 3 085
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 6 831 6 315 6 725 8 888 9 155 8 119 8 104 8 216 6 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 3 677 5 371 4 148 5 119 4 990 4 624 4 492 4 992 3 627
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 532 70 342 74 603 73 307 133 154 156 510 140 140 123 265 142 299 140 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 14 17 17 21 23 22 23 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 031 4 953 4 327 4 235 5 816 6 151 5 752 4 901 6 233 6 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 805 846 1 022 833 815 751 711 683 727 647
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 916 2 715 -2 774 427 6 298 8 773 5 942 3 120 9 679 10 883
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,32% -5,73% 2,16% -41,06% -13,66% 11,80% 12,25% -17,80% -0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,15% 6,17% -8,74% -0,15% 11,84% 15,19% 12,21% 5,47% 20,17% 24,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,16% 3,09% -3,87% -0,08% 4,50% 5,65% 4,01% 1,84% 6,87% 7,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,61% 24,68% 23,27% 22,30% 13,37% 10,03% 10,21% 10,19% 17,28% 17,39%
Rörelsekapital/omsättning 37,88% 28,64% 25,02% 30,38% 21,73% 20,25% 20,07% 21,39% 20,05% 18,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,82% 57,93% 58,21% 59,61% 57,78% 55,28% 64,01% 69,42% 64,06% 66,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,84% 211,91% 222,73% 219,92% 214,14% 195,63% 247,66% 288,73% 229,77% 274,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 58 349 63 660 60 528 56 623 108 318 125 563 109 536 98 261 121 119 120 610
Övrig omsättning 1 221 1 164 1 341 1 774 11 276 15 014 13 538 10 429 4 728 2 370
Rörelseresultat (EBIT) 3 571 1 522 -3 132 -453 5 196 7 422 4 119 1 554 8 014 8 556
Resultat efter finansnetto 4 000 1 245 -3 183 -10 4 976 7 561 4 848 1 587 8 780 8 857
Årets resultat 3 193 1 131 -864 1 448 3 654 4 859 3 557 1 474 5 556 5 607
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 458 2 783 3 247 3 466 4 180 4 681 4 978 5 708 6 105 5 372
Omsättningstillgångar 27 816 28 419 25 282 28 431 36 604 42 890 31 891 26 539 37 376 31 564
Tillgångar 30 274 31 202 28 529 31 897 40 784 47 571 36 869 32 247 43 481 36 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 445 13 252 12 121 12 985 16 237 18 883 17 024 16 467 20 303 18 747
Obeskattade reserver 6 756 6 861 7 111 9 503 11 405 11 434 10 565 10 449 10 967 9 928
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 074 11 089 9 297 9 409 13 142 17 254 9 280 5 331 12 211 8 261
Skulder och eget kapital 30 274 31 202 28 529 31 897 40 784 47 571 36 869 32 247 43 481 36 936
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 3 563 1 535 1 412 1 227 1 124 1 189 1 233 1 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 6 831 6 315 6 725 8 888 9 155 8 119 8 104 8 216 6 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 348 4 851 3 711 4 607 4 582 4 245 4 079 4 133 3 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 700 0 0 3 000 5 310 4 000
Omsättning 59 570 64 824 61 869 58 397 119 594 140 577 123 074 108 690 125 847 122 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 13 15 15 19 23 20 21 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 835 4 897 4 035 3 775 5 701 5 459 5 477 4 679 6 056 6 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 741 783 982 798 785 651 674 637 679 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 934 1 982 -2 630 356 6 072 8 315 5 062 2 542 8 687 9 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,34% 5,17% 6,90% -47,73% -13,73% 14,63% 11,47% -18,87% 0,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,48% 4,93% -11,16% -0,02% 13,46% 16,15% 13,31% 5,05% 20,24% 24,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,99% 2,42% -5,26% -0,01% 5,07% 6,12% 4,48% 1,66% 7,27% 7,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,29% 22,66% 21,22% 21,03% 11,40% 7,93% 7,88% 7,52% 16,54% 16,73%
Rörelsekapital/omsättning 35,55% 27,22% 26,41% 33,59% 21,66% 20,42% 20,64% 21,58% 20,78% 19,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,73% 59,62% 61,93% 63,95% 60,42% 57,41% 67,29% 74,95% 64,85% 70,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 312,06% 211,22% 227,33% 241,82% 234,82% 202,63% 275,64% 377,02% 235,89% 311,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...