Visa allt om Göteborgs Skärgårdsgods AB
Visa allt om Göteborgs Skärgårdsgods AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 976 2 976 2 976 2 976 2 976 2 974 3 012 2 129 1 376 1 453
Övrig omsättning - - - - 4 - 78 4 557 - 220
Rörelseresultat (EBIT) 1 727 1 744 1 755 1 681 1 765 1 716 1 677 5 336 330 579
Resultat efter finansnetto 2 105 2 119 1 902 1 530 2 228 1 495 1 897 4 203 274 1 218
Årets resultat 0 0 0 3 701 1 589 -633 1 168 1 086
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 230 36 688 35 797 36 905 38 089 43 198 44 306 45 520 12 287 8 876
Omsättningstillgångar 10 861 13 599 13 712 13 705 12 320 6 315 5 066 3 288 13 134 17 231
Tillgångar 51 091 50 287 49 509 50 610 50 410 49 513 49 372 48 808 25 421 26 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 098 17 098 17 098 17 778 17 774 17 073 17 122 16 533 17 166 15 998
Obeskattade reserver 23 398 21 293 19 174 17 272 15 751 14 225 12 743 11 435 6 599 8 003
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 663 9 997 11 331 12 665 13 999 15 331 16 665 17 999 0 52
Kortfristiga skulder 1 932 1 899 1 906 2 896 2 885 2 884 2 842 2 841 1 657 2 055
Skulder och eget kapital 51 091 50 287 49 509 50 610 50 410 49 513 49 372 48 808 25 421 26 106
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - - 0 -
Utdelning till aktieägare 3 580 0 0 680 0 0 50 0 0 0
Omsättning 2 976 2 976 2 976 2 976 2 980 2 974 3 090 6 686 1 376 1 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 836 2 853 2 864 2 865 2 874 2 825 2 869 6 407 1 143 1 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% -1,26% 41,47% 54,72% -5,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 5,17% 5,21% 4,36% 5,79% 4,47% 5,05% 11,22% 2,60% 5,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 87,00% 87,43% 86,66% 74,09% 98,15% 74,45% 82,84% 257,12% 48,11% 89,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 300,03% 393,15% 396,71% 363,21% 317,04% 115,37% 73,84% 21,00% 834,08% 1 044,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,19% 67,03% 64,74% 60,28% 58,29% 55,66% 53,70% 50,74% 86,22% 83,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 562,16% 716,11% 719,41% 473,24% 427,04% 218,97% 178,25% 115,73% 792,64% 838,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...