Visa allt om Tensor Tech AB
Visa allt om Tensor Tech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 188 12 083 9 900 6 186 9 983 8 179 14 566 5 866 10 327 5 644
Övrig omsättning - - - 975 - - - - 108 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 373 -2 262 -351 -963 -5 264 3 958 734 538 142
Resultat efter finansnetto -4 496 -2 311 549 -999 -98 226 3 905 902 483 107
Årets resultat 762 2 3 763 0 0 161 2 145 382 114 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 156 424 602 559 746 951 1 068 1 266 1 464 244
Omsättningstillgångar 12 307 14 860 8 683 3 926 5 369 5 947 4 980 2 155 1 970 1 563
Tillgångar 13 463 15 284 9 286 4 484 6 115 6 898 6 049 3 421 3 433 1 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 131 5 369 5 368 2 605 2 604 2 605 2 444 962 588 474
Obeskattade reserver 0 0 0 393 1 397 1 515 1 515 240 366 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 780 0 0 0 79 290 449 764 904 258
Kortfristiga skulder 6 551 9 915 3 918 1 487 2 034 2 488 1 641 1 456 1 574 1 033
Skulder och eget kapital 13 463 15 284 9 286 4 484 6 115 6 898 6 049 3 421 3 433 1 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 446 268 238 206 78 252 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 124 3 294 2 115 1 954 1 512 2 095 1 143 1 836 1 011
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 996 907 708 735 601 715 439 745 371
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 672 0 0
Omsättning 17 188 12 083 9 900 7 161 9 983 8 179 14 566 5 866 10 435 5 644
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 8 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 719 1 343 1 238 773 1 664 1 363 2 428 978 1 721 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 470 534 418 512 428 515 303 493 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 992 -2 009 -140 -776 285 462 4 156 967 700 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,25% 22,05% 60,04% -38,03% 22,06% -43,85% 148,31% -43,20% 82,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,45% -14,80% 6,16% -21,45% -0,03% 3,90% 65,47% 30,61% 15,88% 7,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,42% -18,72% 5,78% -15,55% -0,02% 3,29% 27,19% 17,85% 5,28% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,25% 39,50% 60,33% 62,71% 66,29% 59,29% 67,18% 65,84% 52,19% 56,70%
Rörelsekapital/omsättning 33,49% 40,93% 48,13% 39,43% 33,41% 42,29% 22,92% 11,92% 3,83% 9,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,54% 35,13% 57,81% 64,93% 59,42% 53,95% 58,86% 33,17% 24,80% 27,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,49% 88,40% 126,21% 79,56% 189,28% 168,45% 225,17% 34,62% 48,60% 45,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...