Visa allt om Panel och List i Älvsered Aktiebolag
Visa allt om Panel och List i Älvsered Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 165 4 400 3 914 3 796 4 447 4 393 4 822 4 900 6 852 8 089
Övrig omsättning 230 - - - 94 257 - 43 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 188 400 81 -787 30 -520 -1 047 -310 34 147
Resultat efter finansnetto 163 359 16 -878 -78 -614 -972 -372 -61 140
Årets resultat 29 331 1 -878 -78 -461 -669 -71 3 179
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 839 3 081 3 298 3 524 1 690 2 094 2 355 3 161 3 400 3 115
Omsättningstillgångar 1 018 1 007 761 693 894 637 1 026 880 943 1 862
Tillgångar 3 857 4 088 4 060 4 218 2 584 2 731 3 380 4 041 4 343 4 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 902 2 953 2 622 1 921 772 850 1 311 1 980 2 051 2 098
Obeskattade reserver 177 43 15 0 0 0 153 457 757 837
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 350 650 1 561 1 100 1 217 975 922 657 825
Kortfristiga skulder 728 742 773 735 712 664 941 682 879 1 217
Skulder och eget kapital 3 857 4 088 4 060 4 218 2 584 2 731 3 380 4 041 4 343 4 978
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 572 600 678 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 1 140 897 1 188 974 958 310 279 285 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 424 307 387 420 475 461 526 681 681
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 4 395 4 400 3 914 3 796 4 541 4 650 4 822 4 943 6 888 8 089
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 388 1 467 1 305 949 1 482 1 464 1 607 1 633 2 284 2 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 548 419 417 486 504 472 477 574 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 432 654 334 -562 324 -190 -743 30 368 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,34% 12,42% 3,11% -14,64% 1,23% -8,90% -1,59% -28,49% -15,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,95% 9,83% 2,04% -18,59% 1,28% -18,97% -26,95% -7,60% 0,85% 3,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,59% 9,14% 2,12% -20,65% 0,74% -11,79% -18,89% -6,27% 0,54% 1,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,60% 90,36% 85,67% 78,21% 80,66% 72,87% 55,99% 71,90% 60,16% 49,93%
Rörelsekapital/omsättning 6,96% 6,02% -0,31% -1,11% 4,09% -0,61% 1,76% 4,04% 0,93% 7,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,82% 73,06% 64,87% 45,54% 29,88% 31,12% 42,12% 57,33% 59,78% 54,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,46% 123,45% 88,10% 69,12% 100,14% 69,73% 86,82% 90,03% 75,20% 128,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...