Visa allt om Fastighetsbolaget Rönneberga Backe i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 629 2 273 2 303 2 371 298 100 0 1 080 1 062 777
Övrig omsättning 266 3 - 2 1 331 1 190 1 095 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 121 253 345 751 283 134 154 139 9 191
Resultat efter finansnetto -15 402 -36 1 176 452 11 498 -218 -65 -317 -199 -24
Årets resultat -15 402 -36 1 176 452 11 498 -218 -65 -317 -199 -24
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 135 34 843 35 418 36 277 36 372 20 280 20 291 20 561 20 831 21 659
Omsättningstillgångar 3 721 7 174 7 030 6 929 7 935 2 394 2 463 2 442 2 810 2 227
Tillgångar 4 855 42 017 42 449 43 206 44 307 22 674 22 754 23 003 23 641 23 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 755 21 657 21 893 21 617 21 505 10 006 10 225 10 290 10 607 10 806
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 19 600 19 925 20 926 22 373 12 131 11 983 12 171 12 620 12 728
Kortfristiga skulder 101 760 630 662 429 536 546 543 413 351
Skulder och eget kapital 4 855 42 017 42 449 43 206 44 307 22 674 22 754 23 003 23 641 23 885
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 140 67 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 52 24 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 500 200 900 340 0 0 0 0 0
Omsättning 895 2 276 2 303 2 373 1 629 1 290 1 095 1 080 1 062 777
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 0 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 629 2 273 - - 298 100 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 272 - - 192 91 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 103 955 1 028 1 434 660 515 544 529 400 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,33% -1,30% -2,87% 695,64% 198,00% - -100,00% 1,69% 36,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -311,45% 0,61% 3,47% 1,75% 26,43% 0,60% - 0,72% 0,30% 0,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 403,97% 11,31% 63,96% 31,89% 3 929,87% 137,00% - 15,28% 6,69% 29,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,61% 97,64% 76,85% 72,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 575,52% 282,18% 277,90% 264,32% 2 518,79% 1 858,00% - 175,83% 225,71% 241,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,94% 51,54% 51,57% 50,03% 48,54% 44,13% 44,94% 44,73% 44,87% 45,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 630,69% 937,37% 1 115,87% 1 046,68% 1 849,65% 446,64% 451,10% 449,72% 680,39% 634,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...