Visa allt om Mekinor Metall Aktiebolag
Visa allt om Mekinor Metall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 695 10 851 11 935 12 716 14 782 11 296 9 053 9 004 14 540 16 184
Övrig omsättning 216 383 200 596 87 69 27 188 264 99
Rörelseresultat (EBIT) 862 268 745 825 1 801 834 190 907 1 413 2 464
Resultat efter finansnetto 793 195 655 730 1 718 718 90 774 1 153 2 213
Årets resultat 616 127 523 953 1 120 530 238 571 917 1 227
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 810 5 025 5 174 5 770 5 471 5 956 6 077 6 656 7 055 7 557
Omsättningstillgångar 5 754 5 563 5 628 5 428 5 694 3 727 3 547 4 069 4 272 4 756
Tillgångar 10 564 10 587 10 803 11 198 11 165 9 683 9 624 10 725 11 327 12 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 652 3 726 3 749 3 226 2 773 1 887 1 607 1 869 1 898 2 035
Obeskattade reserver 3 457 3 480 3 471 3 512 4 003 3 739 3 739 3 973 3 973 4 002
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 415 1 841 1 867 2 213 1 477 1 819 1 580 2 200 2 839 3 117
Kortfristiga skulder 2 040 1 540 1 716 2 247 2 912 2 238 2 698 2 683 2 617 3 158
Skulder och eget kapital 10 564 10 587 10 803 11 198 11 165 9 683 9 624 10 725 11 327 12 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 201 227 229 218 266 257 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 541 2 887 2 747 3 135 2 504 2 081 1 989 3 412 3 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 944 1 054 1 124 1 554 1 246 1 172 981 1 399 1 514
Utdelning till aktieägare 600 690 150 0 500 250 250 500 600 800
Omsättning 11 911 11 234 12 135 13 312 14 869 11 365 9 080 9 192 14 804 16 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 13 12 12 11 8 9 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 170 1 085 918 1 060 1 232 1 027 1 132 1 000 1 118 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 282 242 339 410 362 434 360 390 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 266 876 1 458 1 421 2 348 1 305 769 1 306 1 915 2 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,78% -9,08% -6,14% -13,98% 30,86% 24,78% 0,54% -38,07% -10,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,17% 2,54% 6,91% 7,41% 16,34% 8,64% 2,04% 8,50% 12,59% 20,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,38% 2,48% 6,25% 6,53% 12,34% 7,41% 2,17% 10,13% 9,81% 15,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,15% 51,92% 50,31% 12,94% 21,99% 19,84% 16,36% 21,71% 19,77% 28,15%
Rörelsekapital/omsättning 31,76% 37,07% 32,78% 25,02% 18,82% 13,18% 9,38% 15,39% 11,38% 9,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,10% 60,83% 59,76% 53,27% 51,26% 47,95% 45,33% 44,73% 42,01% 39,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,73% 248,96% 216,67% 170,09% 127,23% 92,36% 75,20% 85,61% 68,86% 78,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...